Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 • Amatorski połów ryb tj. połów przy pomocy wędki lub kuszy może uprawiać jedynie osoba posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa, dodatkowo posiadająca jego zezwolenie.
 • Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
 • Dla mieszkańców Gliwic karty wędkarskie wydaje Prezydent Miasta Gliwice.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
 • Osoby ubiegające się o wydanie karty wędkarskiej powinni do wniosku dołączyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.Na terenie miasta działają dwie komisje egzaminacyjne tj.:
     - Koło PZW nr 13 Gliwice, siedziba przy ul. Jagiellońskiej 16,
     - Koło PZW nr 14 Sośnica, siedziba przy ul. Jesiennej.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub pełnomocnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek w sprawie wydania karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego
 2. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.
 3. Jeden z poniższych dokumentów:
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb (oryginał) w jednej z  dwóch komisji egzaminacyjnych działających na terenie miasta Gliwice,
  • stara karta wędkarska – w przypadku wymiany,
  • oświadczenie o przyczynie utraty karty.
 4. Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm).
 5. Dowód osobisty - do wglądu.
 6. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku, gdy wnioskodawca wyznaczył pełnomocnika (wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata administracyjna za wydanie karty wędkarskiej wynosi 10,00 zł

Powyższą opłatę administracyjną dokonać można:

 • w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

 

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

 

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata administracyjna za wydanie karty wędkarskiej:
10 zł Opłata za wydanie karty wędkarskiej
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie karty (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wniosek powinien być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego np. „Jan Kowalski – ojciec”).

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Wnieść opłatę.

Krok 4
Złożyć dokumenty na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
Odbiór karty:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (należy przynieść pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę),
 • pocztą na adres korespondencyjny podany na wniosku.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów 32-239-12-36, 32-238-54-45
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). (W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

         

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).

Kategoria sprawy:

SR - Karta wędkarska

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:23:35
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:23:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:32:23
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska10-07-2023 07:59:59
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:01:58
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:23:35