Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Miejski Rzecznik Konsumentów / Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679]

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 stycznia 2020 r.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1

1.    Dane Administratora Danych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) i Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice) - w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3.    Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W celu realizacji bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i uzyskania informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; wystąpienia do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - na wniosek konsumenta; współdziałania z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 3. W przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 4. W przypadku podania danych szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych (RODO), oraz lit.f w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

 

4.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania Pani/Pana spraw właściwemu miejscowo rzecznikowi konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 3. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 

5.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania    archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

7.    Prawo do cofnięcia zgody

 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

8.    Sposoby realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

12.    Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-09-11 13:42:46
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-11 13:42:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz18-11-2020 12:17:11
2Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz10-11-2020 08:34:20
3Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz14-09-2020 10:02:54
4Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz11-09-2020 13:44:22
5Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz11-09-2020 13:42:46