Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Miejski Rzecznik Konsumentów / Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raduy (UE) 2016/679]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raduy (UE) 2016/679]

Załącznik nr 3 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 stycznia 2020 r.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych pozyskanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą1

1.    Dane Administratora Danych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) i Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice) - w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekuje Pan/Pani odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3.    Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W celu realizacji bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i uzyskania informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; wystąpienia do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - na wniosek konsumenta; współdziałania z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. W przypadku danych szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

4.    Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona i nazwiska, firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, dane kontaktowe np. numer telefonu, adres e-mail.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta;
 2. wnioskodawcy - konsumenta, który wystąpił do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania Pani/Pana sprawy właściwemu miejscowo rzecznikowi konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.    Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7.    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Powyższe uprawnienia można realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osób lub podmiotów zgłaszających sprawę do rzecznika konsumentów lub ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS,) lub od innego uprawnionego organu w ramach prowadzonego postępowania.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

11.    Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-11-10 10:15:13
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-11-10 10:15:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-11-2020 10:15:13