Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta / Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gliwice: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach (termin składania ofert -13.03.2024 godzina 16.00)

Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gliwice: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach (termin składania ofert -13.03.2024 godzina 16.00)

 

 

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gliwice: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice, https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2024_9563.pdf

 

 

 

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora jednostki
oświatowej prowadzonej przez Miasto Gliwice:

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
ul. Józefa Elsnera25, 44-105 Gliwice

Do konkursu może przystąpić:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
  3. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  5. uzyskał:
   • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;spełnia   warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 1. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 4. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: c, f, h, j, k, l.
 1. Nauczyciel:
  • mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  • mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  • mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
  o którym mowa w lit. d;
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
  1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 16. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora…………..……………………………………………………………..” w terminie do 13.03.2024 r. do godziny 1600  na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna
31 A
Wydział Edukacji, Sekretariat

Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 64 88.

W przypadku wyłonienia kandydata i zatwierdzenia konkursu powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1.06.2024 r.

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Data rozpoczęcia publikacji: 23-02-2024
Data zakończenia publikacji: 24-08-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMARIOLA BUCHER
Data wytworzenia informacji2024-02-23 10:53:37
Informację wprowadził do BIPAnna Zuwała
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-23 10:53:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMirosław Król24-05-2024 09:24:53
2Zmiany w dokumencieMirosław Król24-05-2024 09:24:53
3Zmiany w dokumencieAnna Zuwała05-03-2024 12:12:55
4Zmiany w dokumencieAnna Zuwała05-03-2024 12:12:55
5Zmiany w dokumencieAnna Zuwała04-03-2024 11:29:24
6Zmiany w dokumencieAnna Zuwała04-03-2024 10:24:53
7Zmiany w dokumencieAnna Zuwała04-03-2024 10:24:53
8Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:38:56
9Zmiany w dokumencieAnna Zuwała23-02-2024 12:38:42
10Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:38:01
11Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:35:41
12Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:22:21
13korekta edytorskaAnna Zuwała23-02-2024 12:17:36
14Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:17:36
15Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:02:29
16Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 12:02:02
17Zmiana tytułu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 11:14:42
18Zmiana opisu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 11:14:42
19NOWE OGŁOSZENIEAnna Zuwała23-02-2024 11:14:42
20Zmiany w dokumencieAnna Zuwała23-02-2024 11:14:42
21Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 10:55:08
22Utworzenie dokumentuAnna Zuwała23-02-2024 10:53:37