Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta / Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. Księcia Ziemowita 12, 44-100 Gliwice (termin składania ofert-4.04.2024 godzina 16.00)

Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. Księcia Ziemowita 12, 44-100 Gliwice (termin składania ofert-4.04.2024 godzina 16.00)

Prezydent Miasta Gliwice
o g ł a s z a
konkurs na stanowisko dyrektora jednostki prowadzonej przez Miasto Gliwice

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach
ul. Księcia Ziemowita 12, 44-100 Gliwice

Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
a)    Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
b)    ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego ;
d)    uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy:
•    co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
•    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
•    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę okresową w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
k)    w przypadku cudzoziemca -posiada znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim lub ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra sztuki lub równorzędny;
c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
e)    spełnia wymagania określone w pkt 1 lit: b, e, f, h, j, k.

3. Nauczyciel:
1) mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania
z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych spełniający wymagania określone dla danego typu szkoły artystycznej (Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ) w rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2019 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego .

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
p) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem
i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora…………..……………………………………………………………..” w terminie do 4 kwietnia 2024 r.  do godziny 1600  na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31 A
Wydział Edukacji, Sekretariat
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gliwice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
32 338 64 88.

Prezydent Miasta
Adam Neumann


Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Pliki do pobrania

KLAUZULA SZCZEGÓLNA-KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA-PSM


Data rozpoczęcia publikacji: 04-03-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMARIOLA BUCHER
Data wytworzenia informacji2024-03-04 09:09:31
Informację wprowadził do BIPAnna Zuwała
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-04 09:09:31
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAnna Zuwała05-03-2024 12:13:27
2Zmiany w dokumencieAnna Zuwała05-03-2024 12:13:27
3Zmiana tytułu dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 11:34:10
4Zmiana tytułu dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 11:33:44
5Zmiana tytułu dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 11:33:09
6Zmiana statusu dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 11:29:53
7Zmiana tytułu dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 11:27:53
8Zmiany w dokumencieAnna Zuwała04-03-2024 11:27:53
9Utworzenie dokumentuAnna Zuwała04-03-2024 09:09:31