Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Małe granty

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dotacje na realizację zadań z dziedziny kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw.„mały grant”)

Co powinienem wiedzieć?

Dotację celową na realizację zadań publicznych miasta z dziedziny kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej o charakterze lokalnym lub regionalnym może otrzymać:

 • organizacja pozarządowa,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dotacja może zostać przyznana na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, w przypadku gdy spełnia następujące warunki:

 • wysokość dotacji na realizację zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
 • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna wysokość środków finansowych przekazanych przez miasto Gliwice danemu Oferentowi przy stosowaniu niniejszego trybu nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, urząd zleca realizację zadania, po przeprowadzeniu następującej procedury:

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. na elektronicznej tablicy ogłoszeń urzędu,
 3. na stronie internetowej miasta.

W 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, niezwłocznie zawarta zostaje umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje od 1 marca 2019 r.)
  (poprawnie wypełniony formularz)
 2. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać formularz wniosku.

Krok 2
Wypełnić poprawnie wniosek. Dołączyć wymagane załączniki.

Krok 3
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 4
W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, wnioskodawca otrzymuje informacje o obowiązującej procedurze postępowania dla trybu art. 19a (dalszy tryb postępowania zgodnie z pkt. "Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?").
W przypadku negatywnej oceny oferty, informacja o tym fakcie jest przekazywana oferentowi w formie pisemnej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 245 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-71, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać pocztą. Należy pamiętać o uzupełnieniu danych kontaktowych w razie ewentualnych pytań do wniosku.

W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania – umowa wymaga złożenia podpisu ze strony wnioskodawcy, na tym etapie konieczna jest wizyta w Urzędzie.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Szatka
Data wytworzenia informacji2020-07-24 07:43:56
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 07:43:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 10:21:39
2Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:52:30
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:43:56