Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Międzynarodowe prawo jazdy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Co powinienem wiedzieć?

Międzynarodowe prawo jazdy:

 • określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U z 1959 r., Nr 54, poz. 321 i 322),
 • określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U z 1988 r., Nr 5, poz. 40 i 44).

Prawo jazdy z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1997) - międzynarodowe prawo jazdy  zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie 19 września 1949 r.  będzie wydawane na okres 1 roku, nie dłużej jednak niż okres ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy:

 • stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym, na terytorium państw-stron Konwencji
 • jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy
 • jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy
 • jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu krajowego prawa jazdy.

Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany.
Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.

->Wykaz państw stron konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r.

->Państwa z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy

Aktualny wykaz państw Konwencji o ruchu drogowym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej UNECE:
->
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html
-> http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_07_RTRSS_RT1949.html

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

3 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.
 4. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Uwaga!

 1. jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 2. jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. kopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
 2. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi: 35 zł  (za każdy druk)

Opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

   

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009
 

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię, nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można ww. formie na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za międzynarodowe prawo jazdy:
35 zł Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy (za każdy druk)
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania w formie elektronicznej (w dziale wyżej -> "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty");
 • wniosek do pobrania w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).

Krok 2
Przygotować załączniki do ww. wniosku.

Krok 3
Złożyć dokumenty.
Stanowisko Praw Jazdy w Biurze Obsługi Interesantów - parter Urzędu Miejskiego.

Krok 4
Odbiór dokumentu:
Prawo jazdy wydaje uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt. "Kto może załatwić sprawę?"), w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • bezpośrednio w pokojach 314/315 Wydział Komunikacji / Referat Praw Jazdy III piętro Urzędu Miejskiego,
 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl

Stanowisko Praw Jazdy w Biurze Obsługi Interesantów - parter Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-80

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
   

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.65/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 06:30:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2024-05-24 13:07:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatoraAlicja Białorucka04-10-2023 08:47:19
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska30-05-2023 11:22:33
3Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? - modyfikacja publikatorówKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:56:24
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:38:15
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 06:30:17