Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Biura Obsługi Interesantów (nabór nr: KD.210.25.2024.BOI-2) - termin składania ofert: 6 maja 2024 r.

Nabór do Biura Obsługi Interesantów (nabór nr: KD.210.25.2024.BOI-2) - termin składania ofert: 6 maja 2024 r.


Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert, które zostały zakwalifikowane
do udziału w teście merytorycznym w naborze na stanowisko gońca
w Biurze Obsługi Interesantów 

numer referencyjny oferty

BOI-2/1
BOI-2/2
BOI-2/3
BOI-2/4
BOI-2/5
BOI-2/6
BOI-2/7

Test będzie przeprowadzony online.
Do wypełnienia testu potrzebne będzie urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące testu merytorycznego prześlemy mailem.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, prowadzi nabór 
na stanowisko gońca w Biurze Obsługi Interesantów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Przygotowywała w systemie obiegu dokumentów korespondencję do doręczenia oraz doręczała korespondencję poleconą i poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru adresatom na terenie Gliwic.
 2. Wydawała awizowaną korespondencję adresatom.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają:
  • wykształcenie co najmniej średnie (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie),  
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 3. Zapoznały się z:
  • przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
  • Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
    

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) znajomość topografii miasta Gliwice.  

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być sprawne w działaniu, powinny posiadać umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie:
  • w systemie zadaniowym,
  • przede wszystkim w terenie. W budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze) pracownik będzie przygotowywał i rozliczał doręczaną korespondencję,
  • przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 2. Korespondencja doręczana będzie niezależnie od warunków atmosferycznych.
 3. Podczas wykonywania zadań:
  • pracownik będzie się przemieszczał pieszo lub komunikacją miejską lub rowerem,
  • pracownik będzie się  przemieszczał pomiędzy kondygnacjami budynków,
  • będzie istniała konieczność obsługi urządzeń biurowych.
 4. Praca wykonywana będzie pod presją czasu.
   

 Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 6 maja 2024 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 239-12-12.

Po upływie terminu składania ofert, każda osoba która złożyła aplikację otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert osób, które zostały zakwalifikowane do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie wysłana drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 3. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 4. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia. 

Wydział

Biuro Obsługi Interesantów

Data rozpoczęcia publikacji: 19-04-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2024-04-19 13:18:22
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-19 13:18:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska13-05-2024 09:18:01
2Zmiana tytułu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska19-04-2024 13:25:39
3Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska19-04-2024 13:24:18
4Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska19-04-2024 13:18:22