Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Architektury i Budownictwa (nabór nr: KD.210.18.2024.AB-1) - termin składania ofert: 21 marca 2024 r.

Nabór do Wydziału Architektury i Budownictwa (nabór nr: KD.210.18.2024.AB-1) - termin składania ofert: 21 marca 2024 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa do zatrudnienia wybrano p. Danutę Henszel-Zawadę zam. w Zabrzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Danuta Henszel-Zawada uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert, które zostały zakwalifikowane
do udziału w teście merytorycznym w naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Architektury i Budownictwa  

numer referencyjny oferty

AB-1/1
AB-1/2
AB-1/3
AB-1/4

Test będzie przeprowadzony online.
Do wypełnienia testu potrzebne będzie urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące testu merytorycznego prześlemy mailem.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, prowadzi nabór 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Przygotowywała projekty decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).
 2. Przyjmowała zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 3. Przygotowywała zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 4. Opiniowała projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
 5. Udzielała klientom informacji dotyczących procedur administracyjnych.
 6. Wykonywała czynności kancelaryjne.

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Ukończyły jeden ze wskazanych poniżej kierunków studiów (wykształcenie należy udokumentować kserokopią dyplomu):
  • architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, urbanistyka,
  • administracja pod warunkiem posiadania udokumentowanego wykształcenia średniego o profilu budowlanym.
 2. Posiadają:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 6. Zapoznały się z:
  • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
   (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.).

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
Znajomość przepisów:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny być samodzielne i sprawne w działaniu, zorientowane na klienta, posiadać umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie:
  • w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na V piętrze,
  • przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • w pomieszczeniu klimatyzowanym.   
 2. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do osoby zatrudnionej na oferowanym stanowisku będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego trzeba będzie niezwłocznie udzielić odpowiedzi.
 3. Podczas wykonywania zadań będzie istniała konieczność:
  • obsługi urządzeń biurowych,
  • używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami (praca na wysokości 1-3m),
  • przeprowadzania wizji w terenie.
 4. Praca realizowana będzie pod presją czasu.
 5. Podczas realizacji obowiązków osoba wybrana do zatrudnienia będzie korzystała z dużej liczby dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 21 marca 2024 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każda osoba która złożyła aplikację otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert osób, które zostały zakwalifikowane do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie wysłana drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez osobę wybraną do zatrudnienia.  
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla osoby, która będzie realizowała zadania o których mowa powyżej to inspektor.    
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych osób spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Osoba, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4, zobowiązana jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Architektury i Budownictwa

Data rozpoczęcia publikacji: 29-02-2024
Data zakończenia publikacji: 20-07-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny, naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2024-02-29 14:15:57
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-29 14:15:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska18-04-2024 11:51:39
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska18-04-2024 11:51:39
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska18-04-2024 11:51:39
4publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska26-03-2024 11:04:41
5Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza29-02-2024 14:29:19
6Zmiany w dokumencieAnna Mysza29-02-2024 14:26:47
7Utworzenie dokumentuAnna Mysza29-02-2024 14:15:57