Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Co powinienem wiedzieć?

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zakres uprawnień trwałego zarządcy jest określony w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami i obejmuje między innymi uprawnienie do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania jednostki, wykonywania robót budowlanych, najmu, dzierżawy nieruchomości pod określonymi warunkami. Ustanowienie trwałego zarządu następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do trwałego zarządu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu.

Kto może załatwić sprawę?

Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej. Ponadto jednostki organizacyjne nabywają prawo trwałego zarządu z mocy prawa na nieruchomościach nabytych przez nie na rzecz Skarbu Państwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego rozpoznanie sprawy powinno nastąpić w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpoznania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Jeżeli sprawa nie może być załatwiona w tym terminie Organ zawiadomi strony i wyznaczy nowy termin – zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Ustanowienie trwałego zarządu następuje na wniosek jednostki organizacyjnej.
Z wniosku powinno wynikać oznaczenie nieruchomości, a jeżeli wniosek dotyczy części nieruchomości, jej wskazanie na mapie. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie stawia szczególnych wymogów co do formy, treści oraz załączników do wniosku.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd zwolniony jest od opłaty skarbowej.
Za nieruchomość oddaną w  trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Opłata roczna płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Opłatę z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i  wynosi: 0,1%, 0,3% lub 1%. Za nieruchomości oddane na niektóre wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami cele nie pobiera się opłat.
Właściwy organ (tj. Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) może udzielić, za zgodą wojewody, bonifikaty od opłat rocznych jeżeli nieruchomość jest oddana:

  1. na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
  2. jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową;
  3. na siedziby niektórych organów administracji publicznej i sądów oraz prokuratur;
  4. na siedziby aresztów śledczych, zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu obniża się o 50 %, jeżeli nieruchomość lub jej część składowa zostały wpisane do rejestru zabytków. Właściwy organ (tj.Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) może, za zgodą wojewody, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.
W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla jednostki organizacyjnej.
Jednostka organizacyjna może zostać pozbawiona bonifikaty w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek ustanowienie trwałego zarządu.

Krok 2
Udzielać wyjaśnień i wykonywać inne wezwania Organu w toku postępowania.

Krok 3
Ujawnić prawo trwałego zarządu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 4, tel. 32-338-64-26,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwiać korespondencyjnie, wysyłając pisma pocztą, lub składając osobiście w biurze podawczym Urzędu. Strona postępowania może ponadto zostać wezwana do złożenia wyjaśnień ustnie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Sprawę można załatwić również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. platformy ePUAP.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1899).
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Potocka
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:15:11
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:15:11
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:39:52
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:15:11