Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Co powinienem wiedzieć?

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Gliwice.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty określa rada gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.
W Gliwicach przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest zależna od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się.
Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
z wyłączeniem garaży, piwnic. Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy.

Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona do Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, na podstawie których ustalana jest wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego).

Na osobie zobowiązanej do złożenia deklaracji spoczywa obowiązek samoobliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub jej korekty oraz wpłaty wysokości opłaty bez wezwania.

->Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kto może załatwić sprawę?

Zobowiązany do złożenia deklaracji załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Nie dotyczy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. - druk interaktywny *
 2. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.
 3. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.- druk interaktywny *
 4. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 5. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r. - druk interaktywny *
 6. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
 7. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny *
 8. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 9. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny *
 10. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:

 1. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
 2. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący do 1 stycznia 2020 r.
  Powyższe załączniki należy dołączyć do deklaracji w  przypadku, gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych.
 3. DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Powyższy załącznik należy dołączyć do deklaracji w  przypadku złożenia  jednej deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli.
 4. DOO-1 - Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych
  Do złożenia tego załącznika wraz z deklaracją zobowiązani są właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Przedmiotowy załącznik przekazywany jest Wydziałowi Usług Komunalnych UM w Gliwicach, w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 5. Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

* W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/).

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
 2. PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
 3. OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 5. UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 6. OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Powyższe dokumenty można pobrać:

 • w pokojach 441, 439, 440 mieszczących się na IV piętrze w Wydziale Podatków i Opłat,
 • ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach - www.gliwice.eu w zakładce poświęconej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
  IBAN:  PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 Numer BIC (SWIFT): BIGBPLPW

   

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl.  W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:

17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wymaganymi załącznikami. W razie potrzeby można zweryfikować poprawność złożonego druku w pokojach: 439, 440 na IV piętrze w Wydziale Podatków i Opłat.

Krok 2
Oryginał deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami należy złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 3
Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
 2. za II kwartał do 15 lipca danego roku,
 3. za III kwartał do 15 października danego roku,
 4. za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 1. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego,
 2. przelewem na rachunek Bank Millenium numer: 61 1160 2202 0000 0005 0905 4542 (w przypadku podmiotów nieposiadających informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego) a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku: IBAN:  PL 61 1160 2202 0000 0005 0905 4542 Numer BIC (SWIFT): BIGBPLPW

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać:

 1. w Wydziale Podatków i Opłat – pokój: 439, 440, 441; tel. 32-238-54-46, 32-238-54-47
 2. drogą e-mailową: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 399).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach:

Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., poz. 4165).
Uchwała nr XXXIII/745/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r., poz. 7207).
Uchwała IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09 kwietnia 2019 r., poz. 2969).
Uchwała nr IX/162/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 października 2019 roku poz. 6940),
Uchwała nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku poz. 5964),
Uchwała nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2022 roku poz. 4922).

Uchwała Nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 2016 z dnia 29 marca 2016 r. poz. 1878).

 Uchwała nr XXI/521/2016 Rady Miasta Gliwice z 17 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2016 roku poz. 6004).
Uchwała nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku poz. 8462).
Uchwała nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku poz. 5965).
Uchwała nr  XLV/921/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 22 marca 2023r. roku poz. 2477).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania.

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

  4. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
  5 . Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
  6. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:

 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.24/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgata Roczniak
Data wytworzenia informacji2021-09-13 12:33:14
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-09-13 12:33:14
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska12-04-2024 13:57:52
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka09-01-2024 09:51:05
3Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:34:00
4Aktualizacja treści dotyczącej " jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy"Anna Imbiorska06-12-2023 15:39:20
5Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 08:35:41
6Aktualizacja stawekAnna Imbiorska13-10-2023 14:04:33
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska07-04-2023 12:23:11
8aktualizacja deklaracjiAnna Imbiorska06-04-2023 16:50:05
9Aktualizacja uchwałyAnna Imbiorska06-04-2023 16:40:34
10Modyfikacja karty usługKrystyna Kasprzyk04-04-2023 10:35:02
11Modyfikacji karty usługKrystyna Kasprzyk04-04-2023 09:57:09
12Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:09:13
13Aktualizacja: Krok 1Dorota Rynkiewicz10-02-2023 11:24:25
14Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska15-09-2021 11:03:43
15Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska13-09-2021 12:33:14