Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Organizacja zgromadzenia

Organizacja zgromadzenia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zawiadomienie o zamiarze organizacji zgromadzenia

Co powinienem wiedzieć?

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolność do czynności prawnych.
W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy -  w przypadku organizacji zgromadzenia na obszarze miasta Gliwice Prezydenta Miasta Gliwice – o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rejestracja zawiadomienia dokonywana jest z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:

 1. organizator zgromadzenia będący osoba fizyczną, chyba, że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - formularz "Oświadczenia przewodniczącego zgromadzenia" do pobrania poniżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?";
 2. osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - formularz "Oświadczenia przewodniczącego zgromadzenia" do pobrania poniżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?";

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Wykaz zgromadzeń na terenie miasta Gliwice, dostępny jest na stronie internetowej: Zgromadzenia.

Kto może załatwić sprawę?

Organizator zgromadzenia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia - w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Niezwłocznie – w przypadku, gdy zawiadomienie spełnia wymogi ustawy prawo o zgromadzeniach.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu

Uwaga!

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko organizatora, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • o informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował;

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia
  - pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

  Uwaga: W przypadku wniesienia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
  Uwaga!
  Proponowany format zdjęcia 35 x 45 mm – jak do dowodu osobistego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty na jeden ze sposobów:

 • w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu;
 • w Biurze Podawczym - hol na parterze Urzędu Miejskiego;
 • korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego;
 • faksem: 32 238-55-13;
 • pocztą elektroniczną – so@um.gliwice.pl

Krok 4
Przyjęcie przez organ gminy treści zawiadomienia i powiadomienie organizatora zgromadzenia oraz właściwych organów, o prawidłowym zgłoszeniu zgromadzenia, wydanie identyfikatora przewodniczącemu zgromadzenia lub wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia.

Uwaga!
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia powyższych wymogów organizator zgromadzenia jest niezwłocznie informowany o stwierdzonych brakach formalnych.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się niezwłocznie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Decyzję uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do  sądu okręgowego właściwego na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga!
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Kategoria sprawy:

SO – Zgromadzenia

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.26/U
Tagi: zgromadzenie
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:51:13
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:51:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:48:56
2Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:20:01
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:51:13