Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Co powinienem wiedzieć?

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep i catering) zobowiązani są raz w roku do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie
30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 proc. rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota
do zapłaty zostaje powiększona o 30 proc. całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku,
gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy do 3 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) w roku 20...
 2. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika strony.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - nie podlega opłacie.
 2. Opłata podstawowa roczna za:
  1. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
  2. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
  3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
 3. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:
  1. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  2. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  3. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

Wpłat dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:
Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) w roku 20... ze strony internetowej UM Gliwice lub w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21

Krok 2
Wypełniony druk oświadczenia (z pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 1. złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Krok 3
Przygotowane naliczenie rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przedsiębiorca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź ustanowiony pełnomocnik okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon 32-238-54-24, 32-239-11-58

Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę Biznes.gov.pl, klikając w link
- Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18  i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 06:02:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 06:02:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:26:46
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 06:02:27