Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Pozwolenie zintegrowane

Co powinienem wiedzieć?

 1. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Rodzaje instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. nr 1169).
 3. Organem właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych jest:
  1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i  zdarzeń na terenach zamkniętych,
  2. Marszałek województwa dla:
 • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione wyżej;
 • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
 1. Starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach, właściwy ze względu na miejsce eksploatacji instalacji.
 1. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że wnioskodawca zawnioskuje o wydanie pozwolenia na czas oznaczony.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosku o wydanie:
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji, oraz wymagania określone w art. 208 ust. 2-8 Prawa ochrony środowiska.
   

Kto może załatwić sprawę?

O wydanie pozwolenia zintegrowanego występuje prowadzący instalację lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. W terminie do 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest pozwolenie bądź decyzja administracyjna o odmowie udzielenia ww. pozwolenia.
 2. W przypadku zmiany niektórych zapisów pozwolenia w związku z nieistotną zmianą instalacji (w rozumieniu obowiązujących przepisów) wydanie decyzji zmieniającej niektóre zapisy pozwolenia zintegrowanego powinno nastąpić w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminach organ zawiadomi strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 4. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 5. Odmowa udzielenia pozwolenia zintegrowanego może nastąpić z niżej opisanych powodów:
 • Oddziaływanie instalacji lub urządzenie powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi.
 • Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.
 • Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych.
 • Technologia stosowana w instalacji nowej lub istotnie zmienianej nie spełniałaby wymogów określonych w przepisach prawa.
 • Wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programem ochrony powietrza.
 • Wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stałą się ostateczna.
 • Eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (zgodny z art. 208 Prawo ochrony środowiska) składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu wraz z zapisem wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 2. Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia):

    - opłaty skarbowej,
    - opłaty rejestracyjnej.

 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 2. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Załączniki:

 1. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Kwota opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia:
 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2 011 PLN.
 • w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 PLN.
 • Pozostałe pozwolenia: 506 PLN.
 1. Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w opłatomacie urzędu.
 2. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala się na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących wysokości opłat rejestracyjnych. Opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12000 PLN. Opłatę rejestracyjną należy wnosić na specjalny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.
 3. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
 4. Opłatę skarbową wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego. Opłata ta wynosi 50% opłaty skarbowej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
2011 zł W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
506 zł W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
506 zł Pozostałe pozwolenia
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 2
Odbiór pozwolenia (wydanego w formie decyzji administracyjnej) może nastąpić bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub zostanie wysłane na adres wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 317, III piętro
tel. 32-238-56-77,  32-238-54-45
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek z załącznikami można wysłać pocztą.
Tej sprawy nie można zrealizować elektronicznie.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 2. Informacje o opłatach  skarbowych zgodnie z zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. część III pkt 40,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych,
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Od pozwolenia zintegrowanego  stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice - w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia.

Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 • Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Kategoria sprawy:

SR - Pozwolenie zintegrowane

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.31/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Misztal
Data wytworzenia informacji2020-07-28 12:48:59
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 12:48:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:08:29
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:08:29
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:03:47
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 12:48:59