Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Profesjonalna rejestracja pojazdów

Profesjonalna rejestracja pojazdów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Profesjonalna rejestracja pojazdów – rejestracja

Co powinienem wiedzieć?

Profesjonalnej rejestracji pojazdów dokonuje starosta właściwy za względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego.

Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy dopuszczenia do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granica pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony.

O profesjonalna rejestrację może wystąpić podmiot uprawniony w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Podmiotami uprawnionymi są:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium RP siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedaż prowadzona w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcja pojazdów, uznaje się producenta pojazdu kompletnego, skompletowanego lub niekompletnego.

Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych przez okres 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego  przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt. 1, oraz przez 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt.2., jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji.

Starosta nadaje jeden albo , na wniosek podmiotu uprawnionego, więcej niż jeden numer rejestracyjny. Do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje wypełnione przez siebie blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w liczbie wnioskowanej przez podmiot uprawniony o którym mowa w pkt.1, ale nie przekraczającej 100 sztuk, a w przypadku podmiotu uprawnionego o którym mowa w pkt.2 zajmującego się produkcją pojazdów w liczbie wnioskowanej. Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku od dnia jej wydania.

W okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony, po wykorzystaniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, może złożyć staroście wniosek o wydanie dodatkowych blankietów w liczbie wnioskowanej ale nie przekraczającej 100 sztuk.

W przypadku pierwszego zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego Starosta informuje podmiot uprawniony, że w przypadku trzykrotnego zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w ciągu danego roku kalendarzowego Starosta nałoży karę pieniężną na podmiot uprawniony.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. złożenie wniosku  z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów
 2. wydanie  decyzji o profesjonalnej rejestracji, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Termin załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
 2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów,

 3. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części , w przypadku o którym mowa w art. 80s ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),

 4. Oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów - oświadczenie o:

  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniała warunki określone w art.66 (ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,

  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,

  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony.

 5. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 6. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

lub

 1. Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych
 2. wykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wraz z dokumentem zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych (punkt 3, poniżej).
 3. Dokument zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
 4. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub nowych profesjonalnych tablic rejestracyjnych, znaku legalizacyjnego oraz wymaganej opłaty ewidencyjnej,

 5. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

 6. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 • dla pojazdu samochodowego: 202,50 zł
  składniki opłaty - decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego: 162,50 zł
  składniki opłaty- decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, profesjonalna tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla motoroweru: 152,50 zł
  składniki opłaty- decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów: 100 zł, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł, profesjonalna tablica rejestracyjna: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Opłata za wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych:

 • dodatkowy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł
  składnik opłaty: blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego: 10 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • nowe  zalegalizowane tablice:
  • komplet profesjonalnych tablic samochodowych: 92,50 zł
   składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  • profesjonalna tablica dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego: 52,50 zł
   składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  • profesjonalna tablica motorowerowa: 42,50 zł
   składniki opłaty komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy klinknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji, profesjonalnych tablic rejestracyjnych, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:
202,50 zł Dla pojazdu samochodowego
162,50 zł Dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego
152,50 zł Dla motoroweru
Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych:
10 zł Dodatkowy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
92,50 zł Komplet profesjonalnych tablic samochodowych (nowe zalegalizowane tablice)
52,50 zł Profesjonalna tablica dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego (nowe zalegalizowane tablice)
42,50 zł zł Profesjonalna tablica motorowerowa
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej  rejestracji pojazdów.
Lub
Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych.

Krok 2
Wnieść opłatę za wydanie decyzji, tablic(e), oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 5
Złożyć dokumenty w pokoju 320 na III piętrze urzędu.
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Krok 6
Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest w dwóch etapach. Termin odbioru jest uzgadniany z pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku, a odbiór również następuje w pokoju, w którym został złożony wniosek.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – pokój 320 - III piętro
Tel. 32-239-13-14, 32-238-56-70
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 80s, art.80t, art. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów z dnia 12 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 546 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z póź. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.134/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-22 12:19:10
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-22 12:19:10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska08-12-2023 14:09:26
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 13:36:36
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:21:53
4Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 11:01:06
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:15:22
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz22-07-2020 12:19:10