Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Co powinienem wiedzieć?

Przedłużenia ważności legitymacji dokonuje się w przypadku, gdy dobiega końca termin ważności określony w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym znajdującym się w aktach instruktora.

Instruktor podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor, który:

 • przedstawi właściwe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy wyznaczony przez lekarza termin ponownego badania upłynął lub minie wkrótce);
 • przedstawi właściwe orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy termin ponownego badania wyznaczony przez psychologa upłynął lub minie wkrótce);
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne) dołączając do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Przedłużenie legitymacji nastąpi:

 • w tym samym dniu z chwilą złożenia wniosku w pokoju 319, w przypadku, gdy na druku legitymacji jest wolne miejsce na dokonanie przedłużenia, a dane osobowe (nazwisko oraz adres instruktora) nie uległy zmianie;
 • do miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) w przypadku gdy w dokumencie nie ma miejsca na dokonanie przedłużenia, co wiąże się z wymianą druku legitymacji instruktora;
 • do miesiąca w przypadku posiadania druku legitymacji wydanego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), którego data ważności minęła (data opieczętowana okrągłą pieczęcią) - wymiana ustawowa druku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W przypadku przedłużenia uprawnienia bez wymiany druku:

 1. Wniosek o wymianę Legitymacja instruktora 
  Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.
 2. Posiadany druk legitymacji instruktora,
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);
 4. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;
 5. Właściwe opłaty.

W przypadku przedłużenia uprawnienia wymagającego wymiany druku:

 1. Wniosek o wymianę Legitymacja instruktora 
  Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.
 2. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 3. Dotychczas posiadany druk legitymacji;
 4. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;
 5. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);
 6. Wymagane opłaty.

Złożenie wniosku przez pełnomocnika wymaga dodatkowo dostarczenia:

 • do wglądu: dowodu osobistego pełnomocnika;
 • oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Przedłużenie legitymacji instruktora - bez opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej -  wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty

Krok 2
Wypełnić wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora (formularz do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").   

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro);
Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową (uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów). W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 5
Dokument może być odebrany poprzez pocztę tradycyjną  lub osobiście w siedzibie urzędu -  o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Krok 6
W przypadku odbioru druku legitymacji przez pełnomocnika zobowiązany jest on dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy (wzór pełnomocnictwa określony w pkt. „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-12-67
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od pisma kończącego sprawę przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.
 

Kategoria sprawy:

KM – Instruktorzy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.34/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-30 12:38:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 12:38:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 14:27:56
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:28:29
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 12:00:53
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 08:57:50
5Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz08-05-2023 11:25:35
6Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:52:23
7Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska06-03-2023 15:20:32
8aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 15:09:04
9zmiana formy elektronicznego załatwienia sprawyAnna Imbiorska06-03-2023 15:07:15
10aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:36:42
11Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 12:38:33