Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Co powinienem wiedzieć?

Przedłużenia ważności legitymacji dokonuje się w przypadku, gdy dobiega końca termin ważności określony w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym znajdującym się w aktach instruktora.

Instruktor podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor, który:

 • przedstawi właściwe orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy wyznaczony przez lekarza termin ponownego badania upłynął lub minie wkrótce);
 • przedstawi właściwe orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku, gdy termin ponownego badania wyznaczony przez psychologa upłynął lub minie wkrótce);
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Przedłużenie legitymacji nastąpi:

 • w tym samym dniu z chwilą złożenia wniosku w pokoju 319, w przypadku, gdy na druku legitymacji jest wolne miejsce na dokonanie przedłużenia, a dane osobowe (nazwisko oraz adres instruktora) nie uległy zmianie;
 • do miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) w przypadku gdy w dokumencie nie ma miejsca na dokonanie przedłużenia, co wiąże się z wymianą druku legitymacji instruktora;
 • do miesiąca w przypadku posiadania druku legitymacji wydanego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), którego data ważności minęła (data opieczętowana okrągłą pieczęcią) - wymiana ustawowa druku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W przypadku przedłużenia uprawnienia bez wymiany druku:

 1. Legitymacja instruktora
  Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.
 2. Posiadany druk legitymacji instruktora,
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);
 4. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;
 5. Właściwe opłaty.

W przypadku przedłużenia uprawnienia wymagającego wymiany druku:

 1. Legitymacja instruktora
  Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.
 2. Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 3. Dotychczas posiadany druk legitymacji;
 4. Orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;
 5. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu);
 6. Wymagane opłaty.

Złożenie wniosku przez pełnomocnika wymaga dodatkowo dostarczenia:

 • do wglądu: dowodu osobistego pełnomocnika;
 • oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Przedłużenie legitymacji instruktora nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty

Krok 2
Wypełnić kompletny wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi

Krok 4
Złożyć dokumenty w pokoju nr 319 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Krok 5
Dokument może być odebrany poprzez pocztę tradycyjną  lub osobiście w siedzibie urzędu -  o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Krok 6
W przypadku odbioru druku legitymacji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-12-67
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od niniejszego pisma przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259) w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.
Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM – Instruktorzy

Numer karty

KM.34/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-30 12:38:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 12:38:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska06-03-2023 15:20:32
2aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 15:09:04
3zmiana formy elektronicznego załatwienia sprawyAnna Imbiorska06-03-2023 15:07:15
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:36:42
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 12:38:33