Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG

Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu w CEIDG)

Co powinienem wiedzieć?

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1.
W zależności od czynności jakiej chcemy dokonać wybiera się odpowiedni rodzaj wniosku:

 1. wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy
 2. wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 3. wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 4. wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 5. wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

1. Wpis do CEIDG
W celu założenia (prowadzenia) działalności gospodarczej osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą uzyskać zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaświadczeniem jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.

Wpisowi do ewidencji nie podlega podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu tę wysokość osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty.

2. Zmiana wpisu w CEIDG
Wpisowi do CEIDG podlegają dane ewidencyjne i informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada). Dla danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – obowiązuje termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tych danych.
Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej. Przedsiębiorca może zmienić dane informacyjne w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie (art. 15 ust. 1 CEIDGPIP).

3. Zawieszenie działalności w CEIDG
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

4. Wznowienie działalności w CEIDG
Jeżeli wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej nie określa daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

5. Wykreślenie wpisu w CEIDG
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.

Z chwilą wykreślenia z CEIDG przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP);
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS);
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
 • przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
 • przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów;
 • przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia:

a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,

d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia dostępną na stronie CEIDG. Określa ona szczegółowe rubryki i pola do wypełnienia w zależności od rodzaju składanego wniosku

Wniosek CEIDG-1 można złożyć z wykorzystaniem formularza elektronicznego na platformie ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej CEIDG: www.biznes.gov.pl -> wypełnij wniosek przez Internet,  bądź sporządzić w wersji papierowej a następnie złożyć w wybranym urzędzie gminy albo wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy.

Osoby samodzielnie składające wniosek w CEIDG i dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP mogą dołączyć do wniosku również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek składa przedsiębiorca albo pełnomocnik strony.

 • We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane stałego pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw w zakresie rejestru CEIDG. Można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Dane pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej www.firma.gov.pl. / www.ceidg.gov.pl. Ustanowienie pełnomocnika i podanie jego danych do CEIDG oznacza, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę bez konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy odrębnych dokumentów, co oznacza również brak obowiązku opłaty skarbowej. Nie obejmuje to spraw podatkowych i skarbowych.
 • W przypadku pełnomocnictwa jednorazowego pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku, urząd wydaje pokwitowanie przyjęcia wniosku.
 2. Organ gminy przekształca wniosek CEIDG -1 na formę elektroniczną i przesyła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

Jeżeli wniosek CEIDG-1 jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  W zależności od potrzeb dodatkowo części CEIDG-MW / CEIDG-PN / CEIDG-POPR / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC.

2. część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

3. część CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

4. część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

5. część CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

6. część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

7. część CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

8. część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny

9. Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

10. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

11. Wzór pełnomocnictwa

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: oryginał, odpis, wypis lub kserokopia (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii są bezpłatne.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Aby złożyć wniosek CEIDG-1 możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. Zalogowanie się do CEIDG na stronie www.biznes.gov.pl, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnie wybranej gminie (zapamiętaj nr wniosku!).
 3. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 4. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

W celu rejestracji konta na CEIDG można skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego (do kontaktów z administracją i zastosowań biznesowych; aby zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny należy skorzystać z usług jednego z podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne) lub nieodpłatnego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, stosowanego tylko do kontaktów z administracją (aby go uzyskać należy wejść na stronę  www.pz.gov.pl, zarejestrować się i wysłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, a następnie potwierdzić go w ciągu 14 dni w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany ePUAP).

W przypadku składania wniosku w formie papierowej organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Krok 2
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony www.biznes.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów,
  Parter - pokój 010,  Ewidencja Działalności Gospodarczej

  tel. 32-239-11-84, 32 238-56-76
  faks. 32-231-27-25
  e-mail: boi@um.gliwice.pl

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Centralna Ewidencji I Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona na platformie elektronicznej: www.ceidg.gov.pl
Infolinia: 7:00-17:00, tel. 801-055-088

Udziela informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez platformę elektroniczną Ministerstwa Rozwoju i Technologii:  www.biznes.gov.pl wybierając odpowiedni rodzaj składanego wniosku.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę Biznes.gov.pl, klikając w link
- Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
- Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
- Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz.775)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

BOI - Działalność Gospodarcza

Wydział:

Biuro Obsługi Interesantów

Numer karty

BOI.6./U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Hulin
Data wytworzenia informacji2020-07-17 07:11:51
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-17 07:11:51
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja formularzyAnna Imbiorska16-01-2024 09:21:34
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka12-01-2024 08:22:18
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska07-12-2023 10:51:56
4Aktualizacja druku pełnomocnictwaAnna Imbiorska26-06-2023 09:06:45
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:37:34
6Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach17-07-2020 08:11:29
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach17-07-2020 07:11:51