Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przeniesienie pozwolenia / Przeniesienie zgłoszenia

Przeniesienie pozwolenia / Przeniesienie zgłoszenia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo budowlane organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  •    Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczy nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
 2. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby, w drodze decyzji.
 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź  osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali lub na podstawie wniosku wszystkich współwłaścicieli.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do miesiąca od daty złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 
  Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wzniósł sprzeciwu (PB-11) w którym należy wskazać decyzję o pozwoleniu na budowę, podlegającą przeniesieniu lub wskazać datę zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja na jej przeniesienie (zgłoszenie) - o ile jest wymagana.
 4. Oświadczenie nowego Inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę podlegającej przeniesieniu (praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu).
 5. Pełnomocnictwo AB
  W sytuacji, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik - oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez inwestora wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł.
Decyzja o przeniesieniu zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 90 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej m. in. czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankow w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za przeniesienie pozwolenia na budowę:
90 zł Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
90 zł Przeniesienie zgłoszenia w drodze decyzji na rzecz innego podmiotu
90 zł Przeniesienie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub w Biurze Obsługi Interesantów.

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest decyzja administracyjna, którą odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 07:54:23
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 07:54:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 11:04:51
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:16:39
3Aktualizacja: Krok 1Dorota Rynkiewicz10-02-2023 11:01:01
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 07:54:23