Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XIX/2020

Porządek sesji nr XIX/2020

Sesja z dnia 24-09-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 385/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 386/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 387/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice
9 Projekt uchwały (druk nr 389/2020) zmieniającej uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice
10 Projekt uchwały (druk nr 380/2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
11 Projekt uchwały (druk nr 381/2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej
12 Projekt uchwały (druk nr 382/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Rybnickiej
13 Projekt uchwały (druk nr 383/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Reja
14 Projekt uchwały (druk nr 384/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Jowisza
15 Projekt uchwały (druk nr 390/2020) w sprawie przyjęcia "Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025"
16 Projekt uchwały (druk nr 388/2020) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
17 Projekt uchwały (druk nr 379/2020) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późniejszymi zmianami) w zakresie kwot wynagrodzenia zasadniczego zawartych w tabeli I lit. B Lp.2, tiret drugie, kolumna 3 zatytułowana: „wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)”, zamieszczonej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759)
18 Projekt uchwały (druk nr 391/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin”
19 Projekt uchwały (druk nr 392/2020) w sprawie wystąpienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka w Gliwicach” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad
20 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
21 Zamknięcie sesji.