Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XX/2020

Porządek sesji nr XX/2020

Sesja z dnia 22-10-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 września 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 416/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 417/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 420/2020) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gliwice przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gliwice
9 Projekt uchwały (druk nr 393/2020) w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom
10 Projekt uchwały (druk nr 418/2020) w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 400/2020) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich
12 Projekt uchwały (druk nr 401/2020) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego
13 Projekt uchwały (druk nr 402/2020) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów - w części obejmującej południowy fragment
14 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 403/2020, 404/2020, 405/2020):
14 a Projekt uchwały (druk nr 403/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
14 b Projekt uchwały (druk nr 404/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
14 c Projekt uchwały (druk nr 405/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 411/2020) w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach w rogu ulic Górnej i św. Jacka, oznaczonej nr 65 w obrębie Ligota Zabrska
16 Projekt uchwały (druk nr 415/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 109 obr. Stare Miasto poł. przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach oraz działkę nr 110 obr. Stare Miasto położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice
17 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony (druki nr 406/2020, 409/2020):
17 a Projekt uchwały (druk nr 406/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych i kolejnych umów dzierżaw na czas nieoznaczony z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ulicy Skarbnika
17 b Projekt uchwały (druk nr 409/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ulicy Czajki, na czas nieoznaczony
18 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do lat trzech (druki nr 407/2020, 408/2020, 412/2020):
18 a Projekt uchwały (druk nr 407/2020) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego
18 b Projekt uchwały (druk nr 408/2020) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Brzozowej
18 c Projekt uchwały (druk nr 412/2020) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ulicy Pszczyńskiej oraz przy ulicy Błonie
19 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony (druki nr 410/2020, 413/2020, 419/2020):
19 a Projekt uchwały (druk nr 410/2020) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toruńskiej
19 b Projekt uchwały (druk nr 413/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 19
19 c Projekt uchwały (druk nr 419/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 16.04.2021 r., z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Lipowej
20 Projekt uchwały (druk nr 395/2020) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej z realizacją zadań publicznych
21 Projekt uchwały (druk nr 421/2020) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych z zakresu promocji gminy
22 Projekt uchwały (druk nr 396/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu
23 Projekty uchwał w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodzin repatriantów zamieszkałych na terenie Republiki Kazachstanu (druki nr 397/2020, 398/2020, 399/2020, 414/2020):
23 a Projekt uchwały (druk nr 397/2020) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu
23 b Projekt uchwały (druk nr 398/2020) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu
23 c Projekt uchwały (druk nr 399/2020) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu
23 d Projekt uchwały (druk nr 414/2020) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu
24 Projekt uchwały (druk nr 394/2020) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
25 Projekt uchwały (druk nr 422/2020) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
25 a Projekt uchwały (druk nr 423/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji przedsiębiorców
25 b Projekt uchwały (druk nr 424/2020) w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku
26 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
27 Zamknięcie sesji.