Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXII/2020

Porządek sesji nr XXII/2020

Sesja z dnia 17-12-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 listopada 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 461/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 462/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 463/2020) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
9 Projekt uchwały (druk nr 464/2020) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
10 Projekt uchwały (druk nr 454/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji
11 Projekt uchwały (druk nr 455/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu
12 Projekt uchwały (druk nr 449/2020) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk „zamiast druku nr 449”)
13 Projekt uchwały (druk nr 450/2020) w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk „zamiast druku nr 450”)
13 a przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
13 b przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,
13 c przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
13 d uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
13 e przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,
13 f dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14 Projekt uchwały (druk nr 465/2020) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023
15 Projekt uchwały (druk nr 466/2020) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice
15 a Projekt uchwały (druk nr 470/2020) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Smolnica przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Smolnica
16 Projekt uchwały (druk nr 456/2020) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
17 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż praw własności kompleksów nieruchomości (druki nr 457/2020, 458/2020):
17 a Projekt uchwały (druk nr 457/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 1334 obr. Sośnica, działkę nr 1335/5 obr. Sośnica oraz działkę nr 1335/7 obr. Sośnica położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice
17 b Projekt uchwały (druk nr 458/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki: nr 7, nr 8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 656, nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, nr 664/2, obręb Bojków Wschód, położone na północ od ul. Siennej w Gliwicach, stanowiące własność miasta Gliwice
18 Projekt uchwały (druk nr 459/2020) w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
19 Projekt uchwały (druk nr 452/2020) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 r.
20 Projekt uchwały (druk nr 460/2020) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25.11.2020 r.
21 Projekt uchwały (druk nr 451/2020) w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 r.
22 Projekt uchwały (druk nr 453/2020) w sprawie stwierdzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach kadencji 2020-2023 w wyborach uzupełniających
22 a Projekt uchwały (druk nr 469/2020) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok
22 b Projekt uchwały (druk nr 467/2020) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22 c Projekt uchwały (druk nr 468/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta Gliwice
23 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
24 Zamknięcie sesji.