Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXIII/2021

Porządek sesji nr XXIII/2021

Sesja z dnia 18-02-2021 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 17 grudnia 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 495/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 496/2021) w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 478/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice
9 Projekt uchwały (druk nr 488/2021) w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.
10 Projekt uchwały (druk "zamiast druku nr 480/2021") w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040”.
11 Projekt uchwały (druk nr 498/2021) w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
12 Projekt uchwały (druk nr 472/2021) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice.
13 Projekt uchwały (druk nr 484/2021) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego.
14 Projekt uchwały (druk nr 471/2021) w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice.
15 Projekt uchwały (druk nr 483/2021) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 373 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 374 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 375 obr. Ligota Zabrska oraz działkę nr 376 obr. Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice.
16 Projekt uchwały (druk nr 479/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej.
17 Projekt uchwały (druk nr 493/2021) w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
18 Projekty uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży (druki nr 489/2021 i 490/2021):.
18 a Projekt uchwały (druk nr 489/2021) w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.
18 b Projekt uchwały (druk nr 490/2021) w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.
19 Projekt uchwały (druk nr 492/2021) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży.
20 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (druki nr 491/2021 i 494/2021):
20 a Projekt uchwały (druk nr 491/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
20 b Projekt uchwały (druk nr 494/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
21 Projekt uchwały (druk nr 473/2021) w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół policealnych.
22 Projekt uchwały (druk nr 474/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach ulica Stefana Okrzei 20.
23 Projekt uchwały (druk nr 475/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20.
24 Projekt uchwały (druk nr 476/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a.
25 Projekt uchwały (druk nr 477/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.
26 Projekt uchwały (druk nr 482/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.
27 Projekt uchwały (druk nr 497/2021) w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu.
28 Projekt uchwały (druk nr 500/2021) w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.
29 Projekt uchwały (druk "zamiast druku nr 481/2021") w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.
30 Projekt uchwały (druk nr 499/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok.
31 Projekt uchwały (druk nr 485/2021) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji.
32 Projekt uchwały (druk nr 486/2021) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.
33 Projekt uchwały (druk nr 487/2021) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
34 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
35 Zamknięcie sesji.