Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXV/2021

Porządek sesji nr XXV/2021

Sesja z dnia 22-04-2021 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
2 a Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 marca 2021 r.
3 Komunikaty.
4 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
5 Projekt uchwały (druk nr 547/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
6 Projekt uchwały (druk nr 548/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok
7 Projekt uchwały (druk nr 543/2021) w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice
8 Projekt uchwały (druk nr 544/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice
9 Projekt uchwały (druk nr 545/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice
10 Projekt uchwały (druk nr 549/2021) w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich znajdujących się na terenie miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 541/2021) w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów
12 Projekt uchwały (druk nr 546/2021) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 91 obr. Ligota Zabrska, położonej przy ul. Górnej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice
13 Projekt uchwały (druk nr 542/2021) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26.03.2021 r.
14 Projekt uchwały (druk nr 550/2021) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania wybuchu III Powstania Śląskiego
15 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
16 Zamknięcie sesji.