Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXX/2021

Porządek sesji nr XXX/2021

Sesja z dnia 07-10-2021 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 września 2021 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 658/2021) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 657/2021) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 636/2021) w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2021 i 2022
9 Projekt uchwały (druk nr 637/2021) w sprawie obwieszczenia dotyczącego ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji
10 Projekt uchwały (druk nr 650/2021) zmieniającej uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 656/2021) w sprawie nadania nazwy hali widowiskowo-sportowej położonej na terenie miasta Gliwice
12 Projekt uchwały (druk nr 646/2021) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików
13 Projekt uchwały (druk nr 647/2021) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej
14 Projekt uchwały (druk nr 648/2021) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów
15 Projekt uchwały (druk nr 649/2021) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze
16 Projekt uchwały (druk nr 645/2021) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
17 Projekt uchwały (druk nr 643/2021) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 12, oznaczonych jako działka nr 1142/2 i działka nr 1143/2, obręb Kłodnica, z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty
18 Projekt uchwały (druk nr 644/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej
19 Projekt uchwały (druk nr 640/2021) zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu
20 Projekt uchwały (druk nr 638/2021) uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą „Zdrowy uśmiech”
21 Projekt uchwały (druk nr 639/2021) uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dot. wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy start”
22 Projekt uchwały (druk nr 642/2021) w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gliwicach
23 Projekt uchwały (druk nr 641/2021) w sprawie przyjęcia apelu do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
24 Projekt uchwały (druk nr 653/2021) w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”
25 Projekt uchwały (druk nr 654/2021) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego
26 Projekt uchwały (druk nr 651/2021) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice
27 Projekt uchwały (druk nr 652/2021) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice
28 Projekt uchwały (druk nr 655/2021) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
29 Projekt uchwały (druk nr 662/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miasta Gliwice, a także ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
30 Projekt uchwały (druk nr 635/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice
31 Projekt uchwały (druk nr 659/2021) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice
32 Projekt uchwały (druk nr 660/2021) w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
33 Projekt uchwały (druk nr 661/2021) w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
34 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
35 Zamknięcie sesji.