Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXVI/2022

Porządek sesji nr XXXVI/2022

Sesja z dnia 12-05-2022 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołów sesji z dnia 10 marca 2022 r. i 4 kwietnia 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 779/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 780/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 768/2022) w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach
9 Projekt uchwały (druk nr 776/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
10 Projekt uchwały (druk nr 769/2022) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
11 Projekt uchwały (druk nr 770/2022) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach w rejonie ulicy Słonecznej
12 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice (druki nr 771/2022, 772/2022, 773/2022):
12 a Projekt uchwały (druk nr 771/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice
12 b Projekt uchwały (druk nr 772/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 84, 85, obręb Kłodnica, położonych przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice
12 c Projekt uchwały (druk nr 773/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 415 i 416 obręb Bojków, położonej przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice
13 Projekt uchwały (druk nr 774/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej obejmującej niezabudowaną działkę nr 260/12, obręb Nowe Gliwice, położonej w rejonie ul. Okrężnej w Gliwicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice
14 Projekt uchwały (druk nr 778/2022) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 775/2022) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży
16 Projekt uchwały (druk nr 767/2022) w sprawie przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, poprzez zmianę siedziby
17 Projekt uchwały (druk nr 781/2022) w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
18 Projekt uchwały (druk nr 783/2022) w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia stabilnego i trwałego systemu opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej
19 Projekt uchwały (druk nr 777/2022) w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
20 Projekt uchwały (druk nr 782/2022) w sprawie delegowania radnego do udziału w pracach wspólnej dla miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
20 a Projekt uchwały (druk nr 784/2022) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice
21 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
22 Zamknięcie sesji.