Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXVII/2022

Porządek sesji nr XXXVII/2022

Sesja z dnia 09-06-2022 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 12 maja 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 801/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 802/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 797):
8 a przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 2021 r.”
8 b debata nad Raportem:
8 ba a) opinie komisji stałych Rady Miasta w sprawie Raportu
8 bb b) wystąpienia przedstawicieli klubów radnych
8 bc c) mieszkańcy
8 bd d) radni
8 be e) stanowisko Prezydenta Miasta
8 c Projekt uchwały (druk nr 797/2022) w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice.
9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 rok (druk nr 800) oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 791):
9 a przedstawienie:
9 aa a) sprawozdania z wykonania budżetu
9 ab b) informacji o stanie mienia miasta
9 ac c) sprawozdania finansowego
9 ad d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
9 ae e) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
9 b opinie komisji stałych Rady Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
9 c stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
9 d opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
9 e wystąpienia przedstawicieli klubów radnych i radnych
9 f stanowisko Prezydenta Miasta
9 g Projekt uchwały (druk nr 800/2022) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 rok.
9 h Projekt uchwały (druk nr 791/2022) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2021 r.
10 Projekt uchwały (druk nr 795/2022) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Bucza
11 Projekt uchwały (druk nr 796/2022) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice - program "Mój deszcz"
12 Projekt uchwały (druk nr 785/2022) w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
13 Projekt uchwały (druk nr 799/2022) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”
14 Projekt uchwały (druk nr 788/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 121/5, obręb Kopernik, położonej przy ul. Bereniki w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 789/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych przy ul. Górników 2-12, ul. Górników 1, 10, 24, ul. Klonowej 4, na północ od ul. Zygmunta Starego oraz przy ul. Jedności 27a i 29, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany
16 Projekt uchwały (druk nr 793/2022) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
17 Projekt uchwały (druk nr 787/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
18 Projekt uchwały (druk nr 790/2022) w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032”
19 Projekt uchwały (druk nr 794/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice
20 Projekt uchwały (druk nr 786/2022) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21 Projekt uchwały (druk nr 803/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dot. Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
22 Projekt uchwały (druk nr 798/2022) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA)
23 Projekt uchwały (druk nr 792/2022) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
23 a Projekt uchwały (druk nr 804/2022) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach i stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działania Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice oraz Prezesa Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
24 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
25 Zamknięcie sesji.