Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXVIII/2022

Porządek sesji nr XXXVIII/2022

Sesja z dnia 14-07-2022 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 czerwca 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 823/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 824/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 817/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
9 Projekt uchwały (druk nr 807/2022) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
10 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 813/2022, 814/2022, 815/2022):
10 a Projekt uchwały (druk nr 813/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta
10 b Projekt uchwały (druk nr 814/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta
10 c Projekt uchwały (druk nr 815/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta
11 Projekt uchwały (druk nr 816/2022) w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice
12 Projekt uchwały (druk nr 818/2022) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów
13 Projekt uchwały (druk nr 829/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę obniżoną na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich, oznaczonych jako działka nr 405 i działka nr 408, w obrębie Łabędy
14 Projekt uchwały (druk nr 808/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 790/2 i 792/20, obręb Brzezinka, położonych przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 809/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 1068/6, obręb Szobiszowice, położoną przy ul. Polnej w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice
16 Projekt uchwały (druk nr 810/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 1073/2, obręb Trynek, działkę nr 1077/2, obręb Trynek, położonego przy ul. Toruńskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice
17 Projekt uchwały (druk nr 811/2022) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży
18 Projekt uchwały (druk nr 812/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr I przy ul. Kaczyniec 30 w Gliwicach
19 Projekt uchwały (druk nr 826/2022) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.6: Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1: Czyste powietrze – konkurs
20 Projekt uchwały (druk nr 805/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
21 Projekt uchwały (druk nr 819/2022) zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
22 Projekt uchwały (druk nr 822/2022) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023
23 Projekt uchwały (druk nr 821/2022) w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
24 Projekt uchwały (druk nr 825/2022) w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
25 Projekt uchwały (druk nr 806/2022) w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice
26 Projekt uchwały (druk nr 828/2022) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczącymi wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27 Projekt uchwały (druk nr 820/2022) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
27 a Projekt uchwały (druk nr 830/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
28 Projekt uchwały (druk nr 827/2022) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
29 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
30 Zamknięcie sesji.