Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXIX/2022

Porządek sesji nr XXXIX/2022

Sesja z dnia 08-09-2022 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 lipca 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 848/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 847/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 846/2022) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.
9 Projekt uchwały (druk nr 845/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
10 Projekt uchwały (druk nr 834/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice.
11 Projekt uchwały (druk nr 833/2022) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
12 Projekt uchwały (druk nr 849/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.
13 Projekt uchwały (druk nr 850/2022) w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi, od ul. Tarnogórskiej do ul. Chałubińskiego w Gliwicach do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenia jego przebiegu.
14 Projekt uchwały (druk nr 843/2022) w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice".
15 Projekt uchwały (druk nr 839/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nieruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice.
16 Projekt uchwały (druk nr 841/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działki nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8, obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.
17 Projekt uchwały (druk nr 840/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, obręb Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.
18 Projekt uchwały (druk nr 842/2022) w sprawie sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r.
19 Projekt uchwały (druk nr 844/2022) w sprawie pomników przyrody.
20 Projekt uchwały (druk nr 835/2022) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
21 Projekt uchwały (druk nr 838/2022) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
22 Projekt uchwały (druk nr 832/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice.
23 Projekt uchwały (druk nr 831/2022) w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
24 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
25 Zamknięcie sesji.