Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XL/2022

Porządek sesji nr XL/2022

Sesja z dnia 06-10-2022 r o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 8 września 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Projekt uchwały (druk nr 863/2022) w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«"
6 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
7 Projekt uchwały (druk nr 858/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
8 Projekt uchwały (druk nr 859/2022) w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9 Projekt uchwały (druk nr 860/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
10 Projekt uchwały (druk nr 851/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice
11 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 853/2022 i 854/2022):
11 a Projekt uchwały (druk nr 853/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
11 b Projekt uchwały (druk nr 854/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
12 Projekt uchwały (druk nr 852/2022) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice położonych w rejonie ulicy Toruńskiej
13 Projekt uchwały (druk nr 855/2022) zmieniającej uchwałę nr IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli
14 Projekt uchwały (druk nr 856/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku
15 Projekt uchwały (druk nr 862/2022) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
16 Projekt uchwały (druk nr 857/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
17 Projekt uchwały (druk nr 861/2022) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach
17 a Projekt uchwały (druk nr 864/2022) w sprawie uznania skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice za bezprzedmiotową
17 b Projekt uchwały (druk nr 865/2022) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach na terenie Gliwic
18 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
19 Zamknięcie sesji.