Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XLI/2022

Porządek sesji nr XLI/2022

Sesja z dnia 10-11-2022 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 października 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 871/2022) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 888/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
8 Projekt uchwały (druk nr 889/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
9 Projekt uchwały (druk nr 872/2022) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice
10 Projekt uchwały (druk nr 866/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 867/2022) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
12 Projekt uchwały (druk nr 870/2022) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice
13 Projekt uchwały (druk nr 873/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice
14 Projekt uchwały (druk nr 890/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 891/2022) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice
16 Projekt uchwały (druk nr 868/2022) w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Biegusa), odcinek od ul. Czapli do ul. Tadeusza Mazowieckiego w Gliwicach
17 Projekt uchwały (druk nr 869/2022) w sprawie pozbawienia ul. Solskiego zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
18 Projekt uchwały (druk nr 887/2022) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Gliwice
19 Projekt uchwały (druk nr 884/2022) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej i kolejnej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ul. Toszeckiej
20 Projekt uchwały (druk nr 885/2022) w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych
21 Projekt uchwały (druk nr 886/2022) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży
22 Projekt uchwały (druk nr 883/2022) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska
23 Projekt uchwały (druk nr 881/2022) zmieniającej uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice
24 Projekt uchwały (druk nr 880/2022) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmianę siedziby
25 Projekt uchwały (druk nr 875/2022) w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
26 Projekt uchwały (druk nr 876/2022) w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
27 Projekt uchwały (druk nr 879/2022) w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych przedszkoli poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych
28 Projekt uchwały (druk nr 878/2022) w sprawie wyłączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach
29 Projekt uchwały (druk nr 877/2022) w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach
30 Projekt uchwały (druk nr 882/2022) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego
31 Projekt uchwały (druk nr 874/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
31 a Projekt uchwały (druk nr 892/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
32 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
33 Zamknięcie sesji.