Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XLIII/2023

Porządek sesji nr XLIII/2023

Sesja z dnia 12-01-2023 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 grudnia 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 923/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 924/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 925/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/489/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9 Projekt uchwały (druk nr 918/2023) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach.
10 Projekt uchwały (druk nr 920/2023) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.
11 Projekt uchwały (druk nr 919/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2 obręb Podlesie, położoną w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice.
12 Projekt uchwały (druk nr 922/2023) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.
13 Projekt uchwały (druk nr 926/2023) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.
14 Projekt uchwały (druk "zamiast" druku nr 914/2023) w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka - Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
15 Projekt uchwały (druk nr 915/2023) w sprawie połączenia jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
16 Projekt uchwały (druk nr 921/2023) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
17 Projekt uchwały (druk nr 917/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
18 Projekt uchwały (druk nr 916/2023) zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach.
19 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
20 Zamknięcie sesji.