Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XLIV/2023

Porządek sesji nr XLIV/2023

Sesja z dnia 09-02-2023 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 12 stycznia 2023 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 949/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 950/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 928/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
9 Projekt uchwały (druk nr 929/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej
10 Projekt uchwały (druk nr 954/2023) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
11 Projekt uchwały (druk nr 927/2023) w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych - ul. Toszeckiej na odcinku od ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ul. Składowej i ul. Składowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Toszeckiej w Gliwicach
12 Projekt uchwały (druk nr 942/2023) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika
13 Projekt uchwały (druk nr 947/2023) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego
14 Projekt uchwały (druk nr 946/2023) w sprawie zmiany nazwy części ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
15 Projekt uchwały (druk nr 948/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości, położonego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, obejmującego działki nr 1098, 1101, 1105, 1107/2, 1108/2, 1100, 1103/3, 1104/2, 1099/3, obręb Trynek
16 Projekt uchwały (druk nr 945/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności części nieruchomości obejmującej działki nr 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, obręb Bojków, położonej przy ul. Zielnej/Koniczynowej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice
17 Projekt uchwały (druk nr 944/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy 29
18 Projekt uchwały (druk nr 943/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach, obejmującej działkę nr 290 w obrębie Sośnica
19 Projekt uchwały (druk nr 938/2023) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe
20 Projekt uchwały (druk nr 939/2023) w sprawie zmiany uchwały nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Gliwice oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r.
21 Projekt uchwały (druk nr 940/2023) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych
22 Projekt uchwały (druk nr 941/2023) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży
23 Projekt uchwały (druk nr 955/2023) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025
24 Projekt uchwały (druk nr 952/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
25 Projekt uchwały (druk nr 935/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gliwicach
26 Projekt uchwały (druk nr 936/2023) w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego sytuacji finansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
27 Projekt uchwały (druk nr 937/2023) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
28 Projekt uchwały (druk nr 931/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
29 Projekt uchwały (druk nr 932/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
30 Projekt uchwały (druk nr 951/2023) w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
31 Projekt uchwały (druk nr 930/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
32 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10 (druki nr 933/2023 i 934/2023):
32 a Projekt uchwały (druk nr 933/2023) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10
32 b Projekt uchwały (druk nr 934/2023) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10
33 Projekt uchwały (druk nr 953/2023) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
34 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
35 Zamknięcie sesji.