Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XLV/2023

Porządek sesji nr XLV/2023

Sesja z dnia 16-03-2023 r o godz. 15:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 lutego 2023 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 963/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 964/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 958/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
9 Projekt uchwały (druk nr 957/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
10 Projekt uchwały (druk nr 961/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów
11 Projekt uchwały (druk nr 956/2023) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2023 r.
12 Projekt uchwały (druk nr 960/2023) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2023 r.
13 Projekt uchwały (druk nr 965/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice
14 Projekt uchwały (druk nr 966/2023) w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych – ul. Plac Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku
15 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 975/2023, 974/2023, 976/2023, 967/2023):
15 a Projekt uchwały (druk nr 975/2023) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
15 b Projekt uchwały (druk nr 974/2023) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
15 c Projekt uchwały (druk nr 976/2023) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
15 d Projekt uchwały (druk nr 967/2023) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
16 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych umów użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice (druki nr 968/2023, 969/2023, 970/2023, 971/2023, 972/2023, 973/2023):
16 a Projekt uchwały (druk nr 968/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 25 na rzecz osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” w Gliwicach
16 b Projekt uchwały (druk nr 969/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 40, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Koszałek” w Gliwicach
16 c Projekt uchwały (druk nr 970/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Ossowskiego 8, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gliwicach
16 d Projekt uchwały (druk nr 971/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Gliwicach
16 e Projekt uchwały (druk nr 972/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Studziennej 1, na rzecz osób prowadzących Przedszkole Międzynarodowe „Stokrotka” Centrum Doskonałości Małego Dziecka w Gliwicach
16 f Projekt uchwały (druk nr 973/2023) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach
17 Projekt uchwały (druk nr 978/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 100, obręb Niepaszyce Północ oraz działkę nr 98, obręb Niepaszyce Północ, położonych przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice
18 Projekt uchwały (druk nr 977/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 51, oznaczonej jako działka nr 639/4, obręb Szobiszowice
19 Projekt uchwały (druk nr 981/2023) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.
20 Projekt uchwały (druk nr 959/2023) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2023 r.
21 Projekt uchwały (druk nr 962/2023) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantologii wśród społeczności lokalnej
22 Projekt uchwały (druk nr 979/2023) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej
23 Projekt uchwały (druk nr 980/2023) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
24 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
25 Zamknięcie sesji.