Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr LII/2023

Porządek sesji nr LII/2023

Sesja z dnia 14-12-2023 r o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu Miejskim w Rynku 1

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 listopada 2023 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 1130/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 1131/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 1115 /2023) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
9 Projekt uchwały w sprawie w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk „zamiast druku nr 1116/2023”):
9 a a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
9 b b) przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,
9 c c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
9 d d) uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
9 e e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,
9 f f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10 Projekt uchwały (druk nr 1132/2023) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 1135/2023) w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
12 Projekt uchwały (druk nr 1119/2023) zmieniającej uchwałę nr IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli
13 Projekt uchwały (druk nr 1118/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
14 Projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych (druki nr 1123/2023, 1124/2023, 1125/2023, 1126/2023):
14 a Projekt uchwały (druk nr 1123/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
14 b Projekt uchwały (druk nr 1124/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
14 c Projekt uchwały (druk nr 1125/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
14 d Projekt uchwały (druk nr 1126/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
15 Projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli miejskich poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druki nr 1120/2023, 1121/2023, 1122/2023):
15 a Projekt uchwały (druk nr 1120/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
15 b Projekt uchwały (druk nr 1121/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
15 c Projekt uchwały (druk nr 1122/2023) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
16 Projekt uchwały (druk nr 1127/2023) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
17 Projekt uchwały (druk nr 1128/2023) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
18 Projekt uchwały (druk nr 1129/2023) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzieży na lata 2024-2028 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
19 Projekt uchwały (druk nr 1117/2023) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2024 rok
20 Projekt uchwały (druk nr 1133/2023) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Zwycięstwa w Gliwicach
21 Projekt uchwały (druk nr 1134/2023) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie wniesienia projektu uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
22 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
23 Zamknięcie sesji.