Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Kultura i Sport / Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice


Rejestr Instytucji Kultury

Zasady korzystania z rejestru instytucji kultury:

 1. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gliwice – miasto na prawach powiatu, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 87) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
 2. Rejestr prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32 239-12-71, e-mail: ksp@um.gliwice.pl
 3. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 4. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 5. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 6. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt. 5 ppkt a, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 7. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora.
 8. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z pisemnym wnioskiem o jego wydanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. (Dz. U. nr 205, poz. 1692), t.j. z dnia 21 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 29).
 9. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nr rachunku: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055.
 10. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330).
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku - przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w elektronicznej Księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

Data rozpoczęcia publikacji: 13-01-2023
Data zakończenia publikacji: 01-01-2025

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Zaborowska-Nawrath
Data wytworzenia informacji2020-12-03 13:13:26
Informację wprowadził do BIPJoanna Zagórska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycja dokumentuPaweł Trzciński29-04-2024 15:25:30
2poprawiono linkiPaweł Trzciński29-04-2024 08:30:50
3Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński29-04-2024 08:30:50
4edycja dokumentuPaweł Trzciński26-04-2024 10:13:09
5skorygowano linkPaweł Trzciński26-04-2024 10:11:07
6ujednolicono czcionkęPaweł Trzciński26-04-2024 10:06:54
7poprawiono linkPaweł Trzciński26-04-2024 10:02:41
8Nowy zapis.Joanna Zagórska26-04-2024 08:59:43
9Nowe zapisyJoanna Zagórska26-04-2024 08:33:09
10Aktualizacja RIKJoanna Zagórska01-08-2023 11:56:19
11Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
12Rejestr Instytucji KulturyJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
13Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
14Zmiana statusu dokumentuJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
15Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
16Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska13-01-2023 11:42:27
17Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska01-12-2021 10:47:45
18Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska01-12-2021 10:47:45
19Zmiany w dokumencieJoanna Zagórska01-12-2021 10:47:45
20Utworzenie dokumentuJoanna Zagórska03-12-2020 13:13:26