Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rejestr żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów

Rejestr żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie wpisu/zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających

Co powinienem wiedzieć?

Usługa możliwa do zrealizowania wyłącznie elektronicznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (zwanego dalej "rejestrem").
Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (zwanego dalej „wykazem”).

Kto może załatwić sprawę?

Wpisu/zmian/wykreślenia w rejestrze lub wykazie dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić/prowadzący żłobek/klub dziecięcy/zatrudniający dziennego opiekuna lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci) lub zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych może nastąpić również w przypadku:

  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  • przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonania działalności gospodarczej objętej wpisem,
  • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wykreślenie z wykazu może nastąpić również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Dokonanie wpisu do rejestru/wykazu następuje w ciągu 7 dni od przekazania do Urzędu za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia kompletu dokumentów.
W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających dokonanie wpisu do rejestru zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie wpisu
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w trybie przewidzianym
dla wydania decyzji.

Zmian w rejestrze/wykazie dokonuje się w ciągu 7 dni od dostarczenia do Urzędu informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze/wykazie.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wnioski składa się wyłącznie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonywać można  przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009


Dokonanie zmian oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Wpis do wykazu dziennych opiekunów nie podlega opłacie.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy zalogować się do Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/ pobrać odpowiedni wniosek i wypisać go.

Krok 2
Wypełniony wniosek wraz z upoważnieniem (o ile sprawa załatwiana jest przez osobę upoważnioną) należy przesłać elektronicznie - poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy przedstawić stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, II piętro
Tel. 32-238-55-62
e-mail zd@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Art. 26 do 35b, art. 36 ust 1a oraz art. 46 do 47a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.)
  2. Art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72)
     

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

ZD - Żłobki i kluby dziecięce

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Numer karty

ZD.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBożena Karasewicz
Data wytworzenia informacji2020-07-29 14:03:24
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 14:03:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska08-12-2023 10:27:09
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:19:47
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 14:03:24