Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rozbiórka - zgłoszenie

Rozbiórka - zgłoszenie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Rozbiórka obiektów budowlanych - zgłoszenie

Co powinienem wiedzieć?

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (art. 30b ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane)

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego.

Na podstawie art. 31 ustawy Prawo budowlane:

Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

 1. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę
 2. budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej
   

UWAGA! Wyjątek stanowi rozbiórka obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. W takim przypadku wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę.

Uwagi:

 • Przyjęcie zgłoszenia następuje milcząco lub w formie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
 • Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
 • Zgodnie z art. 31a roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

21 dni.
Uwaga: Zgłoszenia rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 2. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika –  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową 17 zł.
 3. Zgoda właściciela obiektu lub jej kopię.

 4. Zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie rozbiórki nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej)

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Krok 4
Przyjęcie zgłoszenia następuje milcząco lub w formie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Wniosek zgłoszenia rozbiórki można również złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego poprzez Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Kategoria sprawy:

AB - Rozbiórka obiektów budowlanych

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 12:29:04
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 12:29:04
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 10:24:27
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:11:37
3Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:29:04