Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Rozgraniczenie nieruchomości

Co powinienem wiedzieć?

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie.
Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta uprawniony, wskazany przez organ, w terminie zgodnym z zawartą umową.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 60 dni (Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) – czynności organu prowadzącego postępowanie.
W toku wszczętego postępowania administracyjnego, upoważniony geodeta zobowiązany jest do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w terminie 120 dni.
Termin załatwienia sprawy, może zostać przedłużony, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  - do wniosku nie wymaga się żadnych dokumentów.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Dowód zapłaty opłaty należy dołączyć do wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożenie "Wniosku o rozgraniczenie nieruchomości"
- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (do pobrania wyżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?") można składać  na jeden z poniższych sposobów:

 • bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem urzędu pocztowego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym - o zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia).

Krok 2
Wydanie postanowienia
wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe. Postanowienie zawiera: zakres rozgraniczenia oraz upoważnienie dla wskazanego przez organ geodety do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Krok 3
Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości poprzedza:

 • ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic,
 • włączenie dokumentacji technicznej, sporządzonej przez upoważnionego geodetę, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednocześnie z wydaniem decyzji organ ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Kosztem postępowania rozgraniczeniowego jest wynagrodzenie geodety, który wykonał czynności ustalenia przebiegu granic. Osobami zobowiązanymi do ich poniesienia są właściciele rozgraniczanych nieruchomości, zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art.152 Kodeksu Cywilnego.

Krok 4
W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza
opinię i całość dokumentacji przekazuje prezydentowi miasta. Postępowanie administracyjne umarza się a sprawę z urzędu przekazuje do rozpatrzenia sądowi.
Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
Jednocześnie z wydaniem decyzji organ ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Kosztem postępowania rozgraniczeniowego jest wynagrodzenie geodety, który wykonał czynności ustalenia przebiegu granic. Osobami zobowiązanymi do ich poniesienia
są właściciele rozgraniczanych nieruchomości, zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 152 Kodeksu Cywilnego.
-> Sprawdź stan realizacji spraw i korespondencji
Odbiór (postanowienia, decyzji) w zależności od sposobu wskazanego we wniosku:
-  Listownie,
-  Osobiście (we wniosku należy wskazać numer telefonu).

Krok 5
Zakończenie postępowania.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesiona skarga na decyzję, staje się ona ostateczna. Wnioskodawca może zgłosić się do Wydziału Geodezji i Kartografii, pokój 406, 407, 409 wraz z oryginalnym egzemplarzem decyzji, gdzie umieszczona zostanie klauzula, iż niniejsza decyzja jest ostateczna. Ostateczna decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości przesłana jest z urzędu do Sądu Rejonowego Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Geodezji i Kartografii w Referacie ds. Podziałów i Rozgraniczeń,
pokój 405, 406, 407, 409 IV piętro
pod numerami telefonów: 32 238-55-31, 32 239-12-65, 32 238-56-24, 32 239-13-23, 32 239-12-51
e-mail: ge@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (do pobrania wyżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?") można składać  na jeden z poniższych sposobów:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi.Żądanie przekazania sprawy sądowi można złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 • Na postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz osób zobowiązanych do ich poniesienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
 • Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Odwołanie/zażalenie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego,.
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat, natomiast żądanie rozpatrzenia sprawy przez sąd wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 złotych.

Kategoria sprawy:

GE - Podział i rozgraniczenia nieruchomości

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Syguła
Data wytworzenia informacji2020-07-23 11:26:24
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 11:26:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana opisu o przetwarzaniu danych osobowychAlicja Białorucka01-06-2023 13:14:57
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 11:26:24