Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

 • Usługa dotyczy nieruchomości dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice
 • Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości nie odbywa się na wniosek zainteresowanego. Odpowiedzialnym za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez Urząd jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.  Ogłoszenie o przetargu podane jest do publicznej wiadomości co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Urzędu, w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość lub w prasie codziennej ogólnopolskiej.

Kto może załatwić sprawę?

 • Uczestniczyć w licytacji może osoba, która wpłaciła żądane wadium w terminie.
 • Zakupu nieruchomości może dokonać tylko i wyłącznie osoba (lub pełnomocnik), która wpłaciła wadium i wygrała przetarg.
 • W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • Upoważniając inną osobę do licytacji w przetargu należy legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być wydane w formie aktu notarialnego (warunek konieczny dla osoby prawnej) lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
 2. okazanie komisji przetargowej aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległych – tylko dla przetargów ograniczonych;
 3. dokument tożsamości osoby obecnej na przetargu;
 4. pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
 5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej) - wydruk z KRS/CEIDG
 6. pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej;
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłaty wynikające  z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu pomniejszona o wpłacone wadium)

Wadium winno być wpłacone w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033

z zaznaczeniem „przetarg, wpisać: nr działki wraz z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej w wyznaczonym przez Urząd dniu.
Opłaty wynikające z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu pomniejszona o wpłacone wadium).

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wpłacić wadium.

Krok 2
Przystąpić do przetargu.

Krok 3
W przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozostałą należność z tytułu nabycia nieruchomości (należność wynikająca z protokołu po przetargu zostanie pomniejszona o wpłacone wadium).

Krok 4
Ustalić termin i podpisać akt notarialny.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia (odwołania, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym) przetargu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
przy ul. Jasnej 31A, parter, pok. 16
lub pod numerami tel.: 32-338-64-10, 32-338-64-11, 32-338-64-12
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (…) do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki (…).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarek Malcharczyk
Data wytworzenia informacji2020-07-23 11:56:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-17 12:47:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:55:51
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:28:30
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:10:44
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:44:17
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 11:56:19