Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Stowarzyszenia zwykłe – wpis zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe – wpis zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Co powinienem wiedzieć?

Prezydent Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych, których siedziba mieści się na terenie miasta Gliwice.
Ewidencja jest jawna i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach), pod następującym adresem: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Dokumenty w sprawie ewidencji stowarzyszeń zwykłych składane do Prezydenta Miasta Gliwice – jako organu nadzorującego – stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne wyłącznie dla osób mających interes prawny.
Stowarzyszenie zwykłe z siedzibą w Gliwicach składa Prezydentowi Miasta Gliwice – jako organowi nadzorującemu – w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych – wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych stowarzyszenia zwykłego takich jak:

 • nazwa stowarzyszenia zwykłego oraz adres siedziby;
 • imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • informacja o regulaminie działalności i jego zmianach;
 • informacja o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 • informacja o przekształceniu (w przypadku wpisu do KRS);
 • informacja o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
 • imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
 • informacja o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru przewidzianych w rozdziale 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Załączając do wniosku dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych takie jak:

 • protokół z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego,
 • lista obecności członków stowarzyszenia zwykłego,
 • podjęte uchwały dotyczące zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jednoznacznie wskazujące zakres i podstawę do dokonania zmian,
 • tekst jednolity regulaminu stowarzyszenia zwykłego – w przypadku zmiany zapisów w regulaminie,
 • inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. decyzję o rezygnacji członka stowarzyszenia z pełnionej funkcji, która wskazuje na konieczność uzupełnieni powstałego wakatu).

Uwaga!
Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia zwykłego. W przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela, wniosek podpisuje wybrany przedstawiciel stowarzyszenia.
Uwaga!
Stowarzyszenie zwykłe ma także obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje te organy.

Kto może załatwić sprawę?

Wybrany przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe,
Cały zarząd – w przypadku jego uchwalenia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych winien zostać załatwiony w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Jeżeli wniosek zawiera braki, Prezydent Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Uwaga!
Jeżeli wniosek o wpis zmiany składa uchwalony zarząd stowarzyszenia zwykłego, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 1. Dokumenty stanowiące podstawę zmiany:
 • protokół z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego,
 • lista obecności członków stowarzyszenia zwykłego,
 • podjęte uchwały dotyczące zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • tekst jednolity regulaminu stowarzyszenia zwykłego – w przypadku zmiany zapisów w regulaminie,
 • inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 1. Zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia zwykłego i prowadzenia działalności statutowej pod wskazanym adresem – w przypadku zmiany adresu, kiedy siedziba stowarzyszenia zwykłego nie mieści się w lokalu własnościowym członka tego stowarzyszenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować wniosek i załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".
Krok 2
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.
Krok 3
Odebrać informację o dokonaniu zmiany we wpisie stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych albo bezskuteczności wniosku o zmianie wpisu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. 32-238-81-67
Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
E-mail: ngo@gods.gliwice.pl

 1. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,

pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wypisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie zamieści w ewidencji zmienionych danych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.86/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2023-03-31 09:51:32
Informację wprowadził do BIPKrystyna Kasprzyk
Data udostępnienia informacji w BIP2023-03-31 09:51:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka21-12-2023 11:35:21
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska19-04-2023 13:25:19
3Zmiana statusu dokumentuKrystyna Kasprzyk31-03-2023 10:43:22
4Zmiana opisu dokumentuKrystyna Kasprzyk31-03-2023 10:42:26
5Utworzenie dokumentuKrystyna Kasprzyk31-03-2023 09:51:32