Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Stowarzyszenie zwykłe – wpisanie utworzonego stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

Stowarzyszenie zwykłe – wpisanie utworzonego stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpisanie utworzonego stowarzyszenie zwykłego z siedzibą w Gliwicach do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Co powinienem wiedzieć?

Ewidencję dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Gliwic, prowadzi Prezydent Miasta Gliwice.

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Uwaga!
Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń: stowarzyszenie zwykłe oraz tzw. stowarzyszenie „rejestrowe”.

Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie tzw. „rejestrowe”

Uzyskuje wpis do rejestru prowadzonego przez organ właściwy ze względu na siedzibę podmiotu (np. prezydent, starosta).

Uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Nie posiada osobowości prawnej, ale może podejmować określone czynności prawne i zaciągać zobowiązania.
 
Posiada osobowość prawną.
Mogą je założyć min. 3 osoby. Może je założyć min. 7 osób.
Musi posiadać osobę reprezentującą, nie musi, ale może posiadać zarząd i komisję rewizyjną. Musi posiadać zarząd i komisję rewizyjną.
Nie może prowadzić działalności gospodarczej. Może prowadzić działalność gospodarczą.
Nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego. Może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
Może zatrudniać pracowników i korzystać
z pracy wolontariuszy.

Może zatrudniać pracowników i korzystać
z pracy wolontariuszy.

Może uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego (po 2 latach prowadzenia działalności). Może uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego (po 2 latach prowadzenia działalności).
Może zostać przekształcone
w stowarzyszenie tzw. „rejestrowe”.
Nie może zostać przekształcone
w stowarzyszenie zwykłe.

Tabela zawiera porównanie najważniejszych cech związanych z działaniem obu form stowarzyszeń. Szczegółowe informacje oraz pomoc w zakresie wyboru odpowiedniej formy można uzyskać nieodpłatnie w Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice, tel. 32-238-81-67, e-mail: ngo@gods.gliwice.pl
W Centrum można też zarejestrować siedzibę organizacji.

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej, powołane do realizowania określonego celu.
Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia zwykłego,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, który będzie je reprezentował,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa ponadto w regulaminie działalności:

 • tryb wyboru oraz uzupełniania składu zarządu,
 • kompetencje zarządu,
 • warunki ważności uchwał zarządu – należy określić czy uchwały zarządu podejmowane są jednomyślnie, zwykłą większością czy tez w inny sposób oraz ilu z członków zarządu musi być obecnych na posiedzeniu aby można było skutecznie podjąć uchwałę,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
   

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, dodatkowo określa w regulaminie działalności:

 • tryb wyboru organu kontroli wewnętrznej,
 • tryb uzupełniania składu,
 • kompetencje tego organu.

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd informuje właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia organ nadzorujący. Informację o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego z siedzibą w Gliwicach przekazuje się Prezydentowi Miasta Gliwice poprzez pisemne złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli – stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby,
 • protokół z zebrania założycielskiego członków stowarzyszenia zwykłego zawierającego:
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
  • podjęte uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela/zarządu/komisji rewizyjnej – w zależności od zapisów w regulaminie,
  • w podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu – w przypadku jego uchwalenia;
  • w podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej – o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Uwaga!
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą dokonania przez Prezydenta Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Stowarzyszenie zwykłe po dokonaniu wpisu w ewidencji musi uzyskać numer REGON – Główny Urząd Statystyczny oraz NIP – Urząd Skarbowy.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale we własnym imieniu może:

 • nabywać prawa – w tym własność i inne prawa rzeczowe,
 • zaciągać zobowiązania,
 • pozywać i być pozywane.

Uwaga!
Każdy członek odpowiada
za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
Stowarzyszenie zwykłe nie może:  

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z majątku stowarzyszenia,
 • ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Na podstawie zawartych zapisów w regulaminie  stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel albo zarząd.

Uwaga!    
Podejmowanie przez przedstawiciela albo zarząd czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to w szczególności:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Kto może załatwić sprawę?

Wybrany przedstawiciel - reprezentujący stowarzyszenie zwykłe,
Cały zarząd – w przypadku jego powołania.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wpis do ewidencji winien być dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu pisemnego wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Jeżeli wniosek zawiera braki, Prezydent Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach

Uwaga!
Jeżeli wniosek o wpis składa uchwalony zarząd stowarzyszenia zwykłego, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 1. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego;

Proponowane wzory regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego:

Uwaga! – zamieszczone wzory nie stanowią obowiązkowych urzędowych formularzy, a jedynie edytowalne przykłady dokumentów, które mogą być wykorzystane w procesie rejestracji.

 1. Lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

Uwaga! – zamieszczony wzór nie stanowi urzędowego formularza, a jedynie edytowalny przykład dokumentu, który może być wykorzystany w procesie rejestracji.

 1. Protokół z zebrania założycielskiego członków stowarzyszenia zwykłego zawierającego:

o    Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
o    Podjęte uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela/zarządu/komisji rewizyjnej – w zależności od zapisów w regulaminie,
o    W podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu – w przypadku jego uchwalenia;
o    W podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej – o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

 • Wzór protokołu i podjętych uchwał
  Uwaga! – zamieszczony wzór nie stanowi urzędowego formularza, a jedynie edytowalny przykład dokumentu, który może być wykorzystany w procesie rejestracji.
 1. Zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia zwykłego i prowadzenia działalności statutowej pod wskazanym adresem – w przypadku kiedy siedziba stowarzyszenia zwykłego nie mieści się w lokalu własnościowym członka tego stowarzyszenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Na zebraniu założycielskim przy udziale minimum 3 osób:

 • podjąć uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego,
 • podjąć uchwałę ustanawiającą regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego,
 • podjąć uchwałę o wyborze odpowiednio przedstawiciela lub członków zarządu – zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie (opcjonalnie, w zależności od podjętej decyzji),
 • podjąć uchwałę o wyborze członków komisji rewizyjnej – zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie (opcjonalnie, jeżeli podjęta zostanie decyzja o jej powołaniu).

Krok 2
Przygotować wniosek i załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".
Krok 3
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.
Uwaga!
Sąd rejestrowy, na wniosek Prezydenta Miasta jako organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
Krok 4
Odebrać informację o dokonaniu wpisu stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Krok 5
Uzyskać numer REGON – Główny Urząd Statystyczny oraz NIP – Urząd Skarbowy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. 32-238-81-67
Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
E-mail: ngo@gods.gliwice.pl

 1. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,

pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.85/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2023-03-30 09:13:47
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2023-03-30 09:13:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka21-12-2023 11:39:05
2Aktualizacja linkuDorota Rynkiewicz11-05-2023 12:56:22
3aktualizacja linkuDorota Rynkiewicz11-05-2023 12:14:12
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz11-05-2023 12:04:27
5Modyfikacja treści zawartej w części dot. co powinieniem wiedziećKrystyna Kasprzyk31-03-2023 13:37:57
6Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty? - modyfikacja treści zawartej w danej częściKrystyna Kasprzyk31-03-2023 13:36:32
7podlinkowanie dokumentuAnna Imbiorska31-03-2023 09:02:54
8aktualizacja linkuAnna Imbiorska31-03-2023 09:00:43
9Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz30-03-2023 16:36:55
10Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz30-03-2023 16:31:12
11Tworzenie nowej karty usługDorota Rynkiewicz30-03-2023 14:07:04
12Publikacja nowej karty opisu usługiKrystyna Kasprzyk30-03-2023 12:26:41
13Tworzenie nowej karty usługDorota Rynkiewicz30-03-2023 11:27:31
14Stworzenie nowej Karty UsługDorota Rynkiewicz30-03-2023 10:23:53
15Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz30-03-2023 09:13:47