Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – wpisanie do ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – wpisanie do ewidencji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpisanie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Co powinienem wiedzieć?

Definicja słowa Klub w opisie – uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencję dla uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie Gliwic, prowadzi Prezydent Miasta Gliwice.

Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uchwalają statut klubu oraz wybierają komitet założycielski klubu albo władze klubu.

Uchwalony statut klubu, powinien określać w szczególności:

 • nazwę klubu, odróżniającą go od innych klubów, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę klubu;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków klubu;
 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposób reprezentowania klubu, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • warunki ważności uchwał władz klubu;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu;
 • sposób rozwiązania się klubu.

Po uchwaleniu statutu należy dokonać wyboru osób, które wejdą w skład Komitetu Założycielskiego lub Zarządu klubu. Obowiązkiem Komitetu Założycielskiego lub Zarządu będzie podpisanie wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz reprezentowanie członków założycieli klubu na etapie jego rejestracji.

Osoby zakładające klub muszą również podjąć decyzję o liczebności wybieranych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz trybie ich wyboru.

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności:

 • uczniowie
 • rodzice
 • nauczyciele
 • inne osoby zainteresowane tego typu działalnością

Uwaga!
Zarejestrowany uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

Kto może załatwić sprawę?

Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego lub wybranego Zarządu,  reprezentujące członków założycieli uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Uwaga!
Wniosek o wpis powinien zostać podpisany przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego lub wybranego Zarządu.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zawiera braki, Prezydent Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sprawę wpisu uznaje się również za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku nie zostanie wydana decyzja o wpisie, albo decyzja o odmowie wpisu.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Statut klubu, który winien w szczególności zawierać:
 • nazwę klubu, odróżniającą od innych klubów, stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę klubu;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposób reprezentowania klubu, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • warunki ważności uchwał władz klubu;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu klubu;
 • sposób rozwiązania klubu
   

Uwaga! – zamieszczony wzór nie stanowi obowiązkowego urzędowego formularza, a jedynie edytowalny przykład dokumentu, który może być wykorzystany w procesie rejestracji.

 1. Listę założycieli klubu, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
   

Uwaga! – zamieszczony wzór nie stanowi obowiązkowego urzędowego formularza, a jedynie edytowalny przykład dokumentu, który może być wykorzystany w procesie rejestracji.

 1. Protokół z zebrania założycielskiego członków klubu zawierającego:
 • Adres siedziby klubu,
 • Podjęte uchwały: o utworzeniu klubu, o składzie komitetu założycielskiego, o uchwaleniu statutu klubu, o wyborze zarządu/komisji rewizyjnej;
 • W podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków komitetu założycielskiego,
 • W podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków zarządu klubu;
 • W podjętej uchwale – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej
   

Uwaga! – zamieszczony wzór nie stanowi urzędowego formularza, a jedynie edytowalny przykład dokumentu, który może być wykorzystany w procesie rejestracji.

 1. Zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby klubu i prowadzenia działalności statutowej pod wskazanym adresem – w przypadku kiedy siedziba klubu nie mieści się w lokalu własnościowym członka tego klubu.
 2.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Uwaga!
Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Na zebraniu założycielskim przy udziale minimum 7 osób:

 • podjąć uchwałę o założeniu klubu,
 • podjąć uchwałę o dokonaniu wyboru osób, które wejdą w skład komitetu założycielskiego klubu (opcjonalnie, jeżeli nie będzie wybrany Zarząd),
 • podjąć uchwałę ustanawiającą statut działalności klubu,
 • podjąć uchwałę o wyborze członków zarządu – zgodnie z zasadami zawartymi w statucie,
 • podjąć uchwałę o wyborze członków komisji rewizyjnej – zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie,
 • sporządzić protokół z przebiegu zebrania,
 • sporządzić listę obecnych członków założycieli.

Krok 2

Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Krok 3

Przygotować załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 4

Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 5

Odebrać decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Krok 6

Uzyskać numer REGON – Główny Urząd Statystyczny oraz NIP – Urząd Skarbowy.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

  ul. Zwycięstwa 1
  44-100 Gliwice
  tel. 32-238-81-67
  Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
  E-mail: ngo@gods.gliwice.pl
   
 2. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,

  pokój 218, II piętro
  Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
  E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
 

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.88/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDominika Stroka
Data wytworzenia informacji2023-05-08 11:13:56
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-05-08 11:13:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka23-04-2024 15:40:07
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka21-12-2023 11:31:42
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:39:13
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:16:16
5aktualizacja w punkcie co powinieniem wiedziećAnna Imbiorska15-05-2023 10:33:10
6dodanie taguAnna Imbiorska09-05-2023 09:53:36
7Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska08-05-2023 15:41:10
8Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-05-2023 11:23:12
9Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska08-05-2023 11:13:56