Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – dokonanie zmiany/wykreślenia z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – dokonanie zmiany/wykreślenia z ewidencji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dokonanie zmian danych lub wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego, albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Co powinienem wiedzieć?

Definicja słowa Klub w opisie – uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Ewidencję uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie Gliwic, prowadzi Prezydent Miasta Gliwice.
Zmiana danych oraz wykreślenie w ewidencji następuje na wniosek klubu w formie wydania decyzji administracyjnej.

 1. Zmiana danych klubu.

Klub z siedzibą w Gliwicach składa Prezydentowi Miasta Gliwice – jako organowi nadzorującemu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych – wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych klubu oraz pozostałe dokumenty takie jak:

 • protokół z zebrania członków klubu,
 • lista obecności członków klubu,
 • podjęte uchwały dotyczące zmian w ewidencji, jednoznacznie wskazujące zakres i podstawę do dokonania zmian, (np. nazwę oraz adres siedziby klubu, imię i nazwisko członków zarządu oraz sposób reprezentowania klubu przez zarząd, imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej klubu, zmiany statutu),
 • tekst jednolity statutu klubu – w przypadku informacji o zmianach zapisów w statucie,
 • inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji (np. decyzję o rezygnacji członka klubu z pełnionej funkcji, która wskazuje na konieczność uzupełnienia powstałego wakatu).
 1. Likwidacja Klubu

Etap 1: Postawienie klubu w stan likwidacji – zgłoszenie zmiany informacji w ewidencji:
Klub z siedzibą w Gliwicach składa Prezydentowi Miasta Gliwice – jako organowi nadzorującemu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych – wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych klubu oraz pozostałe dokumenty takie jak:

 • protokół z zebrania członków klubu,
 • lista obecności członków klubu,
 • uchwała o rozwiązaniu klubu,
 • uchwała dotycząca celu, na który zostanie przeznaczony majątek klubu,
 • uchwała o wyznaczeniu likwidatora/ów wskazująca imię i nazwisko likwidatora/ów klubu (Uwaga: z dniem zarządzenia likwidacji ustaje umocowanie zarządu oraz komisji rewizyjnej, a w imieniu klubu może działać tylko likwidator),
 • uchwała o zmianie statutu – w przypadku zmiany przeznaczenia majątku likwidowanego klubu, które zostało wpisane do statutu,
 • inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji oraz przyjęty sposób reprezentacji.

Uwaga: istnieje możliwość opublikowania informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Etap 2: Likwidacja klubu – zgłoszenie wykreślenia z ewidencji:
Klub z siedzibą w Gliwicach składa Prezydentowi Miasta Gliwice – jako organowi nadzorującemu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego likwidację składa – wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałe dokumenty takie jak:

 • sprawozdanie finansowe z przeprowadzonej likwidacji,
 • sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – w przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne dokumenty stanowiące podstawę wykreślenia z ewidencji.

Uwaga: dodatkowych informacji dot. likwidacji/wykreślenia z ewidencji klubów można uzyskać w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych lub na stronie internetowej: https://poradnik.ngo.pl/likwidacja-i-wykreslenie-klubu-sportowego-z-ewidencji-starosty

Kto może załatwić sprawę?

Osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu klubu – w przypadku zgłoszenia zmiany w ewidencji.
Likwidator klubu – w przypadku zgłoszenia postawienia w stan likwidacji.
Likwidator klubu – w przypadku zgłoszenia wykreślenia z ewidencji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Jeżeli wniosek zawiera braki, Prezydent Miasta Gliwice – jako organ nadzorujący – wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Uwaga!
Wniosek o zmianę w ewidencji składa uchwalony zarząd klubupodpisują go wszyscy członkowie zarządu.
Lub

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Uwaga!
Wniosek o wykreślenie z ewidencji składa się po wcześniejszym złożeniu do Prezydenta Miasta zawiadomienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu wraz z dołączonym protokołem z Walnego Zebrania Członków, podjętymi uchwałami dot. rozwiązania klubu, listą obecności oraz po skutecznym przeprowadzeniu likwidacji klubu.

Uwaga!
Wniosek o wykreślenie z ewidencji składa i podpisuje – likwidator klubu.

 1. Dokumenty stanowiące podstawę zmiany:
 • protokół z zebrania członków klubu,
 • lista obecności członków klubu,
 • podjęte uchwały dotyczące zmian w ewidencji,
 • tekst jednolity statutu klubu – w przypadku zmiany zapisów w statucie,
 • inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji,
 • uchwała w sprawie rozwiązania klubu zgodnie z zapisami statutu – w przypadku wykreślenia z ewidencji,
 • uchwała dotycząca celu, na który zostanie przeznaczony majątek klubu – w przypadku wykreślenia z ewidencji.
 1. Zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby klubu i prowadzenia działalności statutowej pod wskazanym adresem – w przypadku zmiany adresu, kiedy siedziba klubu nie mieści się w lokalu własnościowym członka tego klubu.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Uwaga!
Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)  

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu zmiany lub wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
Krok 2
Przygotować załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".
Krok 3
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.
Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Krok 4
Odebrać decyzję o wpisie dokonania zmiany lub wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. 32-238-81-67
Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
E-mail: ngo@gods.gliwice.pl

 1. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,

pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 243, poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.90/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2023-06-06 12:39:10
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2023-06-06 12:39:10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka23-04-2024 15:34:04
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka21-12-2023 12:38:03
3Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka27-10-2023 13:51:23
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:36:50
5Nowy opis usługiDorota Rynkiewicz07-06-2023 13:02:11
6Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz07-06-2023 12:20:21
7Nowy opis usługi.Dorota Rynkiewicz07-06-2023 11:53:22
8Nowy opis usługiDorota Rynkiewicz07-06-2023 11:51:57
9Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz07-06-2023 08:57:56
10Nowy opis usługi.Dorota Rynkiewicz07-06-2023 08:57:56
11Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz06-06-2023 15:06:03
12Zmiana opisu dokumentuKrystyna Kasprzyk06-06-2023 13:15:00
13Stowrzenie nowej karty usługi na podstawie korespondencji w SODKrystyna Kasprzyk06-06-2023 13:15:00
14Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz06-06-2023 12:39:10