Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnianie dokumentów dotyczących zatrudnienia w zlikwidowanych placówkach służby zdrowia

Udostępnianie dokumentów dotyczących zatrudnienia w zlikwidowanych placówkach służby zdrowia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Sporządzanie i udostępnianie dokumentacji osobowo-płacowej i potwierdzającej zatrudnienie w zlikwidowanych placówkach służby zdrowia na terenie Gliwic

Co powinienem wiedzieć?

W archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach zdeponowana została dokumentacja po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego (MZLA), Zespole Opieki Zdrowotnej w Gliwicach (ZOZ),  Zespole Szpitali nr 2 przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach, Przychodni Akademickiej przy ul. Moniuszki 13 w Gliwicach.

W oparciu o posiadaną dokumentację, archiwum wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie dokumentacji płacowej, zaświadczenia o zasiłkach chorobowych po 14.11.1991 roku, zaświadczenia o urlopach wychowawczych oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i potwierdzenia odprowadzanych składek ubezpieczeniowych do ZUS przez ZOZ/MZLA  dla byłych pracowników.

Uwaga!
Brak podania precyzyjnych danych we wniosku: adresu, telefonu do kontaktu, nr PESEL lub w przypadku jego braku daty urodzenia, nazwiska jakie pracownik nosił w okresie zatrudnienia, utrudnia bądź uniemożliwia załatwienie sprawy.

Kto może załatwić sprawę?

Były pracownik Miejskiego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Szpitali nr 2, Przychodni Akademickiej.

Osoba która załatwia sprawę w imieniu innej osoby musi wskazać we wniosku jej dane osobowe (imię nazwisko, ew. nazwisko panieńskie lub poprzednie nazwiska, dokładny adres zameldowania, nr PESEL lub w przypadku jego braku datę urodzenia, nr telefonu). Istotne jest dokładne określenie we wniosku nazwy zakładu pracy, wskazanie okresu zatrudnienia oraz nazwiska jakie nosił były pracownik w okresie zatrudnienia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 14 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji z archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach
  albo formularz wniosku dostępny na platformie ePUAP – Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. W przypadku odbioru dokumentów w imieniu innej osoby – podpisane przez nią upoważnienie, zawierające dane osobowe upoważniającego i upoważnianego, numery ich dokumentów tożsamości, nr PESEL osoby upoważniającej lub w przypadku jego braku datę urodzenia oraz określenie, czego dotyczy upoważnienie.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie podlega opłacie.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy pobrać wniosek ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wniosek można również otrzymać w sekretariacie Wydziału Organizacyjnego (pokój 346, III p.) albo skorzystać z formularza dostępnego na platformie ePUAP.

W przypadku załatwiania sprawy w imieniu innej osoby należy również dołączyć wystawione przez nią upoważnienie.

Krok 2
Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć:

 • w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu (parter),
 • w Wydziale Organizacyjnym w godzinach pracy Urzędu (pokój 346, III p.),
 • listownie na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Organizacyjny,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,

Krok 3
Odbiór dokumentów następuje osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie Wydziału Organizacyjnego, pokój 346, III p., w godzinach otwarcia Urzędu (forma ta jest obligatoryjna dla wniosków złożonych elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bez podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) bądź pocztą w zależności od wskazanej we wniosku formy odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Organizacyjny
III piętro, pokój 346
Tel. 32-238-54-66

Archiwum Urzędu Miejskiego
Tel. 32-330-20-92

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Złożenie wniosku może nastąpić osobiście, listownie bądź elektronicznie.
Odbiór dokumentów może nastąpić osobiście, przez upoważnioną osobę lub listownie. W przypadku wniosków złożonych elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bez podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, odbiór dokumentów może nastąpić wyłącznie osobiście
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251 z późn. zm.)
 2. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym  charakterze (Dz. U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
 4. Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
 5. Ustawa Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

OR - Archiwum po zlikwidowanych placówkach zdrowia

Wydział:

Wydział Organizacyjny

Numer karty

OR.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-07-29 14:11:45
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 14:11:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawAlicja Białorucka08-12-2023 08:25:33
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 14:11:45