Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w Publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:

 1. ustne przekazanie informacji,
 2. wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
 3. wykonanie lub umożliwienie sporządzenia kopii,
 4. przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.

Informacje udostępnia się na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie kieruje się do wydziału gdzie przechowywany jest dokument. Miejsce to określone jest w Publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację nie wymagającą wyszukania.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Rozpatrzenie pisemnego wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.
 2. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych.
 3. Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji ze względu na to, że wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowania lub wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

We wniosku należy podać dane:

 • imię nazwisko, PESEL,
 • dane do korespondencji i kontaktowe (telefon lub adres mail),
 • zakres udostępniania,
 • formę udostępniania (wgląd, kopia (czarno-biała/kolorowa), skan),
 • sposób dostarczenia.

Dostarczenie informacji nastąpi zgodnie ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
 • informację należało wyszukać,
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów (przy większej ilości dokumentów pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1).
 2. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
 • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
 • 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

Przy formatach większych (A3, A2, A1, A0) pobiera się opłaty, mnożąc ww. kwoty przez współczynnik różnicujący stanowiący wielokrotność formatu A4 (odpowiednio 2, 4, 8, 16).

 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD (przy innych nośnikach, po uzyskaniu zgody wnioskującego, organ pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika).
 2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
 3. Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty.


Opłatę tytułem:
"Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie"

uiszcza się, po jej ustaleniu przez organ, na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Wypełniony wniosek dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • dostarczyć drogą elektroniczną (mailem lub ePUAP),
 • przesłać przez operatora pocztowego,
 • dostarczyć do biura podawczego urzędu w godzinach jego pracy.


 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W godzinach pracy Urzędu
Pokój 331, III piętro, Wydział Środowiska
Tel. 32-238-54-45, 32-239-11-36
Adres e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wniosek można przesłać przez operatora pocztowego lub dostarczyć drogą elektroniczną.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dział II
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Numer karty

ŚR.23/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Socha
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:23:31
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:23:31
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:01:11
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-07-2023 14:26:20
3aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-07-2023 14:24:34
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:23:31