Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

 1. Najwygodniejszą dla klienta formą zamówienia informacji z ewidencji gruntów i budynków jest złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego pod adresem https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu

  Instrukcja obsługi internetowego sklepu geodezyjnego jest dostępna pod adresem https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/assets/user-manual-Pl.pdf
   
 2. Wydział Geodezji i Kartografii udostępnia następujące rodzaje wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków:
   
 • wypis z rejestru gruntów/rejestru budynków/rejestru lokali zawierający dane przedmiotowe i podmiotowe zamawia się między innymi w celu:
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja), oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),

Uwaga:
wypis z rejestru gruntów zawiera informacje o znajdujących się na poszczególnych działkach ewidencyjnych budynkach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności;

 • wypis z kartoteki budynków/kartoteki lokali zawiera dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi w celu: 
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja),
    
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych zawiera wyłącznie dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi w celu:
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np. powierzchnia, rodzaje użytków),
    
 • wyrys z mapy ewidencyjnej zawiera fragment mapy ewidencyjnej i zamawiany jest w celu:
  • dokonania zmian w księdze wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego,
    
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej zamawiany jest, między innymi w celu:
  • uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
  • przenoszenia działki/działek do innej księgi wieczystej,
  • zawarcia aktu notarialnego.
    
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez klauzuli upoważniającej do dokonywania wpisu w księdze wieczystej) zamawia się między innymi w celu:
  • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np.: powierzchnia, rodzaje użytków) oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego),
    
 • wypis z wykazu działek – jest spisem działek ewidencyjnych zawierającym numery tych działek, numery jednostek rejestrowych gruntów do których działki zostały przyporządkowane,
  • może służyć do celów informacyjnych,
    
 • wypis z wykazu podmiotów – alfabetyczny spis osób, jednostek organizacyjnych i organów zawierający oprócz danych określających te podmioty, oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartoteki budynków i lokali związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi i organami,
  • może służyć do celów informacyjnych,

W celu uzyskania informacji, o numerze działki i nazwie obrębu ewidencyjnego można skorzystać ze strony z internetowym planem miasta Gliwice będącym elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Gliwice dostępnym pod adresem https://msip.gliwice.eu/

Kto może załatwić sprawę?

Wypisy zawierające dane podmiotowe:

 • Właściciel, pełnomocnik właściciela, wieczysty użytkownik

lub

 • osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które udokumentują interes prawny.
   

Wypisy zawierające wyłącznie dane przedmiotowe i wyrysy udostępniane są każdemu

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 14 dni w przypadku dokumentów niewymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
  - kompletny i poprawnie wypełniony wniosek

  Uwaga:
  Zamawianie dokumentów/materiałów z: ewidencji gruntów i budynków/ państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii wymaga użycia wniosków określonych w rozporządzeniu
  Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 2. W sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłat za udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego:

 1. Wypis z rejestru gruntów - jr*: drukowany 50 zł, elektroniczny 40 zł;
 2. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych - jr*: drukowany 30 zł, elektroniczny 24 zł;
 3. Wypis i wyrys - jr*: drukowany 150 zł, elektroniczny 140 zł;
 4. Wyrys jr*: drukowany 110 zł, elektroniczny 105 zł;
 5. Wypis z kartoteki budynków - jr*: drukowany 20 zł, elektroniczny 15 zł;
 6. Wypis z kartoteki lokali - jr*: drukowany 20 zł, elektroniczny 15 zł;
 7. Wypis z rejestru budynków - jr*: drukowany 30 zł, elektroniczny 25 zł;
 8. Wypis z rejestru lokali - jr*: drukowany 30 zł, elektroniczny 25 zł;
 9. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dz**: drukowany i elektroniczny 15 zł;
 10. Wypis z wykazu działek - dz**: drukowany i elektroniczny 5 zł;
 11. Wypis z wykazu podmiotów - os***: drukowany i elektroniczny 5 zł.

*JR – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednej jednostki rejestrowej.
**DZ – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednej działki ewidencyjnej.
***OS – jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednego podmiotu.

Uwaga:

 • Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wyrysów i wypisów, a jej wysokość i sposób wyliczenia utrwalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty,
 • Zamawiane dokumenty zostaną zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta Gliwice wskazanym poniżej,
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia w organie:
  - dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
 • Składając w organie pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłatę za zamówione dokumenty dokonywać można:

 • przelewem na rachunek opłat geodezyjnych w Banku Millennium S.A.:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181

  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

lub

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

UWAGA:
Na podstawie art. 76a ust. 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.

Krok 4
Uiścić należną opłatę za zamawiane dokumenty na podstawie otrzymanego Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Krok 5
Odebrać zamówione i opłacone wcześniej dokumenty w sposób określony we wniosku:

 • za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu   wyłącznie w przypadku dokumentów zamawianych w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego,
 • osobiście w siedzibie urzędu,
 • listownie,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wyłącznie w przypadku dokumentów zamawianych w formie elektronicznej.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 239 11 08; 32 238 55 18; 32 238 54 51;
 •  Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak

 • składając zamówienie za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu
  można zamówić dokumenty, takie jak: wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali lub wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną i dane w postaci zbiorów danych w pliku GML.
  - Sklep umożliwia natychmiastową płatność on-line poprzez usługę Autopay.
  - Więcej informacji pod adresem: https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne

lub wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • W przypadku zamówienia dokumentów wraz z wysyłką pod wskazany adres, dokumenty te wysyłane są listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice za pośrednictwem gońca.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) ,
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Sobelski
Data wytworzenia informacji2020-07-21 13:03:52
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-21 13:03:52
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka13-12-2023 14:17:58
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:52:14
3Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska25-02-2021 10:05:40
4Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach21-07-2020 13:38:00
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach21-07-2020 13:03:52