Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Co powinienem wiedzieć?

Dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy prowadzący ten rejestr.
Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy.
Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL mogą być udostępnione:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym,jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą,
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,

Uwaga!
W przypadku wniosku o udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw informatyzacji, a dane z rejestru mieszkańców organ gminy prowadzący ten rejestr.

Dane jednostkowe udostępniane są na wniosek złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Uwaga!
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL mogą:

 • osoba lub jednostka organizacyjna,
 • pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!
Do w/w terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 2. Dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania danych.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym interes prawny mogą być w szczególności:

 • wezwania sądowe,
 • wezwania komornicze,
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie wezwań do zapłaty wraz z potwierdzeniem ich nadania do adresata lub ze zwrotkami potwierdzającymi bezskuteczność próby ich doręczenia, wyroków sądowych itp.).

Uwaga!
Dokumenty te są wymagane jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 2. Pełnomocnictwo - Wzór pełnomocnictwa
  – jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł. (nie jest to opłata skarbowa)

Uwaga!
Jeżeli wniosek dotyczy dwóch rejestrów tj. rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – opłata powinna być dokonywana za każdy rejestr osobno.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
W przypadku udostępnienia danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Dowód uiszczenia opłaty odpowiednio – załącza się do złożonego wniosku albo przekazuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Opłat za udostępnienie danych jednostkowych dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626
z adnotacją „opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL” oraz imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy”.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności i rejestru dowodów osobistych:
31 zł W zakresie wskazanej osoby
31 zł W zakresie wykazu osób zameldowanych pod wskazanym adresem
31 zł W zakresie jednego dokumentu lub jednej osoby
Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Krok 2
Dokonać opłaty za udostępnienie danych jednostkowych, a w przypadku działania przez pełnomocnika także opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.

Krok 3
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 4
Złożyć wniosek wraz z dokumentami w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego – wejście od strony ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 5
Uzyskać dane osobowe albo postanowienie o odmowie wszczęcie postępowania lub decyzję o odmowie udostępnienia danych jednostkowych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 226, II piętro budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
Telefon: (32) 239 11 68 lub (32) 239 11 47
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.42/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 11:59:21
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 11:59:21
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:59:50
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 11:22:22
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:51:53
4aktualizacja linkuAlicja Białorucka14-06-2023 15:10:44
5Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:26:50
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:54:04
7Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 12:03:41
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 11:59:21