Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

Ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ujawnienie lub wykreślenie w ewidencji gruntów i budynków adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z § 21 ust. 1a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków adres pobytu stałego inny niż adres zameldowania na pobyt stały

 •  ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków na wniosek podmiotów będących osobami fizycznymi posiadającymi prawa do nieruchomości tj.: właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy samoistnych, których dotyczy ten adres.

   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o ujawnienie/wykreślenie adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały może złożyć:

 • Osoba fizyczna będąca: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, której dotyczy ten adres lub ustanowiony przez wymienione osoby pełnomocnik.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Uwaga:

 • W sprawach załatwianych przez osoby trzecie należy przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia w organie:
  - dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
 • Wysokość opłaty skarbowej od złożonego w organie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest uzależniona od ilości stosunków pełnomocnictw i  wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa;
 • Składając w organie pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.
   

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: Formularze, formularz wniosku „Ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały”
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

Krok 2

Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

UWAGA:
Na podstawie art. 76a ust. 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.

Krok 3

Złożyć kompletny wniosek:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link - Pismo ogólne do podmiotu publicznego;
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 239 11 08; 32 238 55 18; 32 238 54 51;
 • Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 219 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnetta Guzdek
Data wytworzenia informacji2024-04-12 10:42:50
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-12 11:58:54
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska12-04-2024 11:58:54
2Nowa karta usługiAnna Imbiorska12-04-2024 11:28:58
3Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska12-04-2024 10:42:50