Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Co powinienem wiedzieć?

W Centralnym Rejestrze Wyborców gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Uwaga!
Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania ma prawo udziału w referendum gminnym oraz prawo wybierania w:

 • wyborach do Parlamentu Europejskiego,
 • wyborach do rady gminy,
 • wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania ma prawo udziału w referendum gminnym oraz prawo wybierania w:

 • wyborach do rady gminy,
 • wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą być składane przez cały rok.

Uwaga!
Jeżeli w chwili złożenia wniosku
o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wnioskodawca nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, numer ten nadawany jest z urzędu.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Gliwice jest obowiązany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego  się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Gliwicach (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty, które potwierdzają związki z Gliwicami np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenia wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.

Uwaga!
Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

Kto może załatwić sprawę?


Zainteresowana osoba posiadająca prawo wybierania.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku
lub
do 12 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku rozbieżności danych we wniosku, z danymi w rejestrze PESEL.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 2. Jeżeli wnioskodawca będący obywatelem Unii Europejskiej i niebędący obywatelem polskim nie ma nadanego numeru PESEL - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo – do wglądu. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – notarialnie potwierdzona kopia takiego dokumentu.
 3. Jeżeli wnioskodawca będący obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i niebędący tzw. beneficjentem Umowy Wystąpienia nie ma nadanego numeru PESEL - ważny dokument podróży – do wglądu. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – notarialnie potwierdzona kopia takiego dokumentu.
 4. Jeżeli wnioskodawca będący obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i będący tzw. beneficjentem Umowy Wystąpienia nie ma nadanego numeru PESEL - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wraz z dokumentem potwierdzającym status beneficjenta np. ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane przez Wojewodę po 1 stycznia 2021 r. albo ważny dokument potwierdzającym prawo stałego pobytu wydany przez Wojewodę po 1 stycznia 2021 r. – do wglądu. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – notarialnie potwierdzona kopia takiego dokumentu.
 5. Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod adresem wskazanym we wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – patrz powyżej - zagadnienie „Dodatkowe czynności - powiązane procedury”.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2
Złożyć dokumenty w pokoju nr 221 lub 223, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice albo dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW

Krok 3
Odebrać decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców można:

 • osobiście w pokoju nr 221, II piętro budynku Urzędu Miejskiego,
 • za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
Telefon: 32-239-11-03 lub 32-239-11-18.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę GOV.PL, klikając w link
Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408).
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1317).
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. 2023 r., poz. 1495).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Kategoria sprawy:

SO - Rejestr wyborców

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.13/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:14:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:14:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka14-11-2023 10:26:13
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka14-11-2023 10:26:13
3Aktualizacja RODOAlicja Białorucka24-08-2023 14:59:17
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:14:47