Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Podstawa prawna:
  Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym organ podatkowy może:
 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 • rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową,
 • umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
   
 1. Należności, które mogą być przedmiotem ulgi to podatki i opłaty lokalne, dla których właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Miasta Gliwice tj.:
 • ­podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • opłata targowa,

oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata skarbowa.

 1. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, albo prowadzący działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, przyznawanie ulg podatkowych następuje z uwzględnieniem krajowych i unijnych przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 67b Ordynacji podatkowej ulgi, o których mowa w art. 67a mogą:

 • nie stanowić pomocy publicznej,
 • stanowić pomoc de minimis,
 • stanowić inną pomoc publiczną o wybranym przeznaczeniu (wynikającym z rozporządzeń unijnych i krajowych).
   
 1. Pomoc de minimis to wsparcie, którego skumulowana wartość w okresie 3 lat nie przekracza kwoty 300 tys. euro, natomiast pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie to wsparcie, którego skumulowana wartość w okresie 3 lat podatkowych nie przekracza kwoty 20 tys. euro.
   
 2. Przyznanie ulgi mającej charakter pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia o pomocy de minimis.  Zaświadczenie takie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy de minimis i sporządza się je zgodnie ze wzorem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350 z późn. zm.).
   
 3. Prezydent Miasta Gliwice – podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz udzielono ulg w zakresie podatków lub opłat w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek zawierający precyzyjne określenie żądania (rodzaj ulgi, wskazanie należności tj. rodzaj podatku, kwota, okres powstania, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności – liczba rat i terminy płatności rat/odroczonego podatku), uzasadnienie wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny uniemożliwiający wywiązanie się z zobowiązania podatkowego.
   
 2. W przypadku osoby fizycznej wypełnione:
  Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną
  wraz z dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną, w szczególności:
 • z zakresu uzyskiwanych dochodów: za ubiegły rok (w formie zeznania rocznego PIT) oraz za okres ostatnich 3 miesięcy (zaświadczenie o dochodach, decyzja w sprawie przyznania emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy),

 • kserokopie rachunków dotyczących ponoszonych wydatków na utrzymanie i innych zobowiązań do zapłaty (kredyty, pożyczki, zadłużenia z innych tytułów),

 • inne dokumenty uzasadniające udzielenie wnioskowanej ulgi (np. dotyczące wystąpienia zdarzeń losowych, korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, ponoszonych kosztów leczenia itp.).

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej:
 • dokumenty sprawozdawczości finansowej za 3 ostatnie lata podatkowe (bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie CIT itp.),
 • inne dokumenty uzasadniające udzielenie wnioskowanej ulgi.
 1. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, udzielanie ulg podatkowych następuje z uwzględnieniem krajowych  i unijnych regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej, w związku z czym wniosek winien zostać dodatkowo uzupełniony o:

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30.04.2004 r. (t.j. z 2023 r. poz. 702 z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej wskazanych powyżej informacji, pomoc nie może być udzielona.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.


Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wszczęcie postępowania w zakresie udzielenia ulgi następuje na wniosek podatnika.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 2
W Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pokoju 446 mieszczącym się na IV piętrze, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajdują się do pobrania druki oświadczenia - informacji o stanie majątkowym podatnika oraz formularze dotyczące pomocy publicznej.

Krok 3
W przypadku, gdy złożony wniosek będzie posiadał braki formalne lub będzie niekompletny (brak załączonych wszystkich niezbędnych dokumentów) podatnik zostanie wezwany o jego uzupełnienie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Krok 4
Złożony przez podatnika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją stanowi materiał dowodowy, który podlega rozpoznaniu na okoliczność wystąpienia przesłanek uzasadniających przyznanie ulgi.

Krok 5
Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi na adres zamieszkania (lub korespondencji) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udziela:

pokój 446 – tel. 32 239-11-07

 1. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z dowodem wpłaty za wydanie zaświadczenia można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 702 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L z dnia 15 grudnia 2023 r.),
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w skektorze (Dz. U. UE seria L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie na postanowienia, od których zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie, można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Kategoria sprawy:

PO - Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Jasiński
Data wytworzenia informacji2020-09-14 12:31:07
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 12:31:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka25-01-2024 08:29:49
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka25-01-2024 08:29:49
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka15-01-2024 14:52:23
4Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:41:12
5Aktualizacja kartyAlicja Białorucka06-12-2023 10:49:09
6Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 09:22:49
7aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska22-05-2023 10:12:05
8Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:21:29
9Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 08:51:41
10Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 12:31:07